Endringslov til Statens pensjonskasseloven

Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse mv. (minstegrense for rett til medlemskap)

Endringslov til Statens pensjonskasseloven gjelder endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Se loven på lovdata.no