Høring - minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for sykepleiere og lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2014

Vår ref.: 13/3156

Høring - minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for sykepleiere og lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. Forslaget knytter seg til redusert krav til stillingsstørrelse for å være medlem av pensjonsordningene.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/hoeringer. Høringsinstansene må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er satt til 9. oktober 2014

Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@asd.dep.no.

Med hilsen   

                                                                     

Tomas Berg (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                                Knut Lorents

                                                                                        seniorrådgiver

 

Vedlegg: Høringsnotat

 • Alle departementene
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den Norske Aktuarforening
 • Farmasiforbundet
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forsvarets seniorforbund
 • Gabler
 • KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO Stat
 • Fagforbundet
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
 • Norsk Pensjon AS
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonistpartiet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Regjeringsadvokaten
 • Seniorenes Fellesorganisasjon
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens pensjonskasse
 • Statens seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Styret i Pensjonsordning for apotekvirksomhet v/SPK
 • Styret i Pensjonsordning for sykepleiere v/KLP
 • Trygderetten
 • Unio
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund