Folkeregisterloven

Finansdepartementet

Lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering (folkeregisterloven)

Det skal være et sentralt personregister for Norge, kalt Folkeregisteret. Lovens formål er å legge til rette for sikker, korrekt og effektiv registrering av grunnleggende personopplysninger om den enkelte, herunder hvilke personer som er bosatt i Norge. Loven skal sikre at registreringspliktige personer tildeles et unikt identifikasjonsnummer. Loven skal bidra til at opplysningene i Folkeregisteret skal kunne brukes til myndighetsoppgaver og offentlig forvaltning, forskning, statistikk og til å ivareta grunnleggende samfunnsbehov.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser