Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

 • Statsborgerloven

  28.03.2018 Lov Kunnskapsdepartementet

  Loven regulerer erverv og tap av norsk statsborgerskap. Loven gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om Bankenes sikringsfond

  23.03.2018 Lov Finansdepartementet

  Bankenes sikringsfond skal utføre forvaltningsoppgaver og administrative gjøremål som gjelder innskuddsgarantiordningen og innskuddsgarantifondet i samsvar med bestemmelsene i finansforetaksloven kapittel 19.

  Se loven på lovdata.no

 • Forbrukerklageloven

  02.01.2018 Lov Barne- og familiedepartementet

  Forbrukerklageutvalget behandler klager om kjøp av ting og ytelser, om håndverkertjenester etter håndverkertjenesteloven og om avtaler etter angrerettloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

  15.12.2017 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Endringsloven endrer lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., samordningsloven, folketrygdloven, bidragsinnkrevingssloven og arbeidsmiljøloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Statsansatteloven

  01.07.2017 Lov Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

  Loven gjelder for arbeidstakere i staten. Loven gjelder for embetsmenn og for innleie av arbeidstakere i statlig virksomhet der det er uttrykkelig sagt.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv.

  21.06.2017 Lover Landbruks- og matdepartementet

  Endringslov til konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. Prop.92 L (2016-2017), Innst.427 L (2016-2017), Lovvedtak 128 (2016-2017), Lovanmerkning 4 (2016-2017). Stortingets første, andre og tredje gangs behandling hhv. 13., 16. og 19. juni 2017.

  Se loven på lovdata.no

 • Yrkeskvalifikasjonsloven

  21.06.2017 Lov Kunnskapsdepartementet

  Loven gjelder yrkesutøvere med statsborgerskap fra en EØS-stat eller Sveits som vil utøve et lovregulert yrke i Norge, og som har ervervet sine yrkeskvalifikasjoner eller fått disse godkjent i en annen EØS-stat eller Sveits.

  Se loven på lovdata.no

 • Eierseksjonsloven (2017)

  16.06.2017 Lov Kommunal- og distriktsdepartementet

  Loven gjelder for eierseksjoner. Eierseksjon er det som i daglig tale noe upresist kalles en "selveierleilighet". I loven er en eierseksjon definert som eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett for eieren til å

  Se loven på lovdata.no

 • Likestillings- og diskrimineringsloven

  16.06.2017 Lov Kultur- og likestillingsdepartementet

  Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet,

  Se loven på lovdata.no

 • Diskrimineringsombudsloven

  16.06.2017 Lov Kultur- og likestillingsdepartementet

  Loven gir regler om organiseringen av og virksomheten til Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) og Diskrimineringsnemnda (nemnda).

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til havressurslova m.m.

  16.06.2017 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Klimaloven

  16.06.2017 Lov Klima- og miljødepartementet

  Klimaloven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Loven skal fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet. Loven skal ikke være til hinder

  Se loven på lovdata.no

 • Barneloven

  06.04.2017 Lov Barne- og familiedepartementet

  Barneloven gir regler om foreldreskap (farskap og morskap), foreldreansvar, samvær og underholdsplikt. Loven inneholder videre regler om foreldremekling og saksbehandlingen av foreldretvister i domstolene.

  Se loven på lovdata.no

 • Stortingsgodtgjørelsesloven

  20.12.2016 Lov Finansdepartementet

  Loven har bestemmelser om den godtgjørelse som tilkommer stortingsrepresentanter etter Grunnloven § 65 samt regler om dekning av utgifter mv. Loven gjelder for valgte stortingsrepresentanter og for fast møtende og innkalte vararepresentanter, samt

  Se loven på lovdata.no

 • Folkeregisterloven

  09.12.2016 Lov Finansdepartementet

  Det skal være et sentralt personregister for Norge, kalt Folkeregisteret. Lovens formål er å legge til rette for sikker, korrekt og effektiv registrering av grunnleggende personopplysninger om den enkelte, herunder hvilke personer som er bosatt i

  Se loven på lovdata.no

 • Privatskoleloven

  19.08.2016 Lov Kunnskapsdepartementet

  Formålet med denne lova er å medverke til at det kan opprettast og drivast private skolar, slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar enn dei offentlege, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2.

  Se loven på lovdata.no

 • Haagkonvensjonen 1996

  30.06.2016 Lov Barne- og familiedepartementet

  Konvensjon 19. oktober 1996 nr. 26 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn i henhold til artikkel 29 nr. 1.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om åpenhet om eierskap i medier

  17.06.2016 Lov Kultur- og likestillingsdepartementet

  Lovens formål er å sikre åpenhet om eierforhold i norske medier.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om EØS-finanstilsyn

  17.06.2016 Lov Finansdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Skatteforvaltningsloven

  27.05.2016 Lov Finansdepartementet

  Loven innebærer at forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet er samlet i en uttømmende skatteforvaltningslov. Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring,

  Se loven på lovdata.no

 • Side 4 av 25
 • Side 4 av 25