Lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

Lov om endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)

Prop.30 L (2017–2018), Innst.142 L (2017–2018), Lovvedtak 33 (2017–2018). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 6. og 15. mars 2018. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Se loven på lovdata.no