Høring - endringer i dyrevelferdsloven § 32

Landbruks- og matdepartementet sender på høring forslag til endringer i dyrevelferdsloven § 32. Etter endringsforslaget vil Mattilsynet få bedre mulighet til å omplassere dyr som har blitt vanskjøttet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.05.2017

Vår ref.: 16/229-

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i dyrevelferdsloven § 32. 

Det bes om eventuelle merknader innen 15. mai 2017. 

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no  https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2544853/. Høringsuttalelser blir publisert.

Med hilsen  

Kristin Nummedal (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Odd Anders Nilsen
                                                                                          seniorrådgiver

 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Den norske veterinærforening
 • Det Norske Travselskap
 • Dyrebeskyttelsen Norge
 • Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn
 • Dyrevernalliansen
 • Finansdepartementet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forbrukerrådet
 • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Fylkesmannen i Østfold
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Nord-Norsk Hestesenter AS
 • Norges Bondelag
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Hestesenter Starum
 • Norske reindriftsamers landsforbund
 • Norsk Jockeyklub
 • Norsk Kennel Klub
 • Norges Rytterforbund
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Rådet for dyreetikk
 • Sametinget
 • Utenriksdepartementet
 • Veterinærinstituttet
 • Rådet for dyreetikk
 • Sametinget
 • Utenriksdepartementet
 • Veterinærinstituttet

Til toppen