Statsansatteloven

LOV-2017-06-16-67: Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Loven gjelder for arbeidstakere i staten. Loven gjelder for embetsmenn og for innleie av arbeidstakere i statlig virksomhet der det er uttrykkelig sagt.

Se loven på lovdata.no