Diskrimineringsombudsloven

Lov 16. juni 2017 nr. 50 om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda

Loven gir regler om organiseringen av og virksomheten til Likestillings- og diskrimineringsombudet (ombudet) og Diskrimineringsnemnda (nemnda).

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skal arbeide for å fremme reell likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder. Ombudet gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold. Kontakt LDO 

Diskrimineringsnemnda er et kostnadsfritt lavterskeltilbud og et reellt alternativ til domstolsbehandling. Nemnda håndhever forbudet mot diskriminering/trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven og enkelte andre lover. Kontakt nemnda.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser