ERIC-lova

Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur

Lova etablerer ei ny organisasjonsform, konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur, og gjennomfører EU-forordninga av same namn. Lova gir eit rettsleg rammeverk for etableringar av ERIC-ar i Norge, og sikrar norsk deltaking i det europeiske forskingsinfrastruktursamarbeidet på linje med andre statar i EUs rammeprogram for forsking.

Sjå lova på lovdata.no