Stiftelsesloven

Nærings- og fiskeridepartementet har lovansvaret for stiftelsesloven.

Loven inneholder blant annet regler om fremgangsmåten ved opprettelse av stiftelser, hvordan disse skal organiseres og hvordan de kan forvalte sin kapital. I tillegg oppstiller loven vilkår som må oppfylles for å gjøre endringer i en stiftelses vedtekter eller oppheve stiftelsen.

Frem til 1. juli 2015 var Nærings- og fiskeridepartementet klageinstans for vedtak fattet av Stiftelsestilsynet. I dag behandles slike klager av Stiftelsesklagenemden.

Les Stiftelsesloven på Lovdatas nettsider.