Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norsk-russisk kvoteavtale for 1999

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

13. nov. 1998
Nr. 66/98

Norsk-russisk kvoteavtale for 1999

Etter møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i Tromsø denne uken, er Norge og Russland blitt enige om forvaltningssamarbeidet neste år og om fiskekvoter for 1999 i Barentshavet.

Partene er enige om en totalkvote for norsk arktisk torsk på 480.000 tonn pluss 40.000 tonn norsk kysttorsk. Dette er en reduksjon på 174.000 tonn sammenlignet med kvoten for 1998. Etter overføringen mellom partene er den norske totalkvoten for torsk for neste år 236.500 tonn. Den norske torskekvoten i 1998 var 313.000 tonn. Den russiske kvoten i 1999 er 224.500 tonn, og tredjelandskvoten er 59.000 tonn.

Fangstprognosene for inneværende år viser at uttaket forventes å ville bli lavere enn den omforente toalkvoten. Basert på vurderingene fra det internasjonale havforkningsrådet vil en kvote i 1999 på norsk arktisk torsk på 480.000 tonn innebære at gytebestanden fortsatt holdes over det anbefalte nivået på 500.000 tonn, samt at fiskedødeligheten reduseres ytterligere fra 1998 til 1999. Dette er i samsvar med den strategien partene avtalte under fjorårets kommisjonsmøte.

Norge og Russland har avtalt en totalkvote for norsk arktisk hyse på 78.000 tonn, en reduksjon på 52.000 tonn fra inneværende års kvote. Etter overføringen fra Russland får Norge 41.000 tonn og Russland 33.000 tonn. Tredjelandskvoten er fastsatt til 4.000 tonn.

Det er videre avtalt å åpne for et begrenset fiske etter vinterlodde på 80.000 tonn, som er fordelt med 48.000 tonn til Norge og 32.000 tonn til Russland.

Norge har tildelt Russland en kvote på 2.000 tonn snabeluer for forskningsformål. Russland er i tillegg tildelt bifangstkvoter på 1.500 tonn uer og 2.500 tonn sei i Norges økonomiske sone. Russland er videre tildelt kvoter for direktefiske på 2.000 tonn steinbit, 750 tonn reker i Jan Mayen-sonen og 50.000 tonn kolmule.

Russland har i tillegg til overføringen av torsk og hyse på respektive 6.000 og 4.000 tonn tildelt Norge kvoter på 3.000 tonn reker, 1.500 tonn steinbit og 1.000 tonn flyndre.

Norge tillater Russland å fange inntil 5.300 voksen sel i Vesterisen, mens Norge kan fange inntil 5.000 voksen sel i russisk sone i Østisen.

Norge og Russland er enige om å forlenge forbudet mot kommersielt fiske etter kongekrabbe. Omfanget av forskningsfangsten for sesongen 1999/2000 er satt til 75.000 krabber, likt fordelt mellom landene. Dette er en økning på 25.000 individer fra årets forskningsfangst.

Kommisjonen har utarbeidet felles retningslinjer for stenging og åpning av fiskefelt, og har fastsatt felles omregningsfaktor.

Kommisjonen har drøftet problemene med at norske forskningsfartøy ikke er gitt adgang til de østlige deler av Barentshavet og den betydelige usikkerhet dette skaper for bestandsvurderingene. Partene er enige om å arbeide videre for å sikre at forskningstoktene kan dekke hele utbredelsesområdet for bestandene.

Norge og Russland vil i juni 1999 arrangere et felles symposium i Bergen med siktemål å utvikle felles langsiktige forvaltningsstrategier for fellesbestandene i Barentshavet.

Norge og Russland er enige om behovet for et fortsatt nært samarbeid om kontroll og reguleringer, og vil søke dette styrket gjennom utveksling av informasjon, observatører og felles opplæring av personell.

Kontaktperson
Informasjonssjef Bjarne Myrstad 22 24 64 09

Lagt inn 13. november 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen