Historisk arkiv

Merknader til forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Til § 1:

I institusjonsplanen skal institusjonen for det første redegjøre for hvordan institusjonen oppfyller alle kvalitetskravene som følger av denne forskriften. Dette innebærer for eksempel at institusjonen skal redegjøre for målgruppe, målsetting og faglige metoder som anvendes ved institusjonen, jf. § 2, hvordan institusjonen oppfyller de materielle kravene som følger av § 3 og de personellmessige kravene som følger av § 5 osv. Institusjonen skal videre redegjøre for hvordan den oppfyller øvrige krav som følger av annet regelverk, både det regelverket som har hjemmel i barnevernloven og annet regelverk, som for eksempel bygningslov og brannvernlov. Institusjonsplanen skal gi en dekkende beskrivelse av situasjonen til enhver tid. Dette innebærer at planen må oppdateres jevnlig og endres når det skjer endringer i forhold som er omtalt i planen.

Til § 2:

Det er ingen ting i veien for at en institusjon kan ha flere målgrupper. I så fall må alle målgruppene være definert, og det må foreligge en formulert målsetting for hver enkelt målgruppe. Flere målgrupper vil få betydning for vurderingen av hvorvidt de øvrige kravene i forskriften kan anses oppfylt, for eksempel når det gjelder materielle krav og krav til bemanning.

Til § 3:

Når det gjelder de materielle kravene til lokaler og utstyr er det viktig å merke seg at kravene vil variere ut fra institusjonens målgruppe og målsetting. Dette innebærer for eksempel at noe som kan anses som tilstrekkelige fellesarealer i forhold til en målgruppe ikke nødvendigvis er tilstrekkelig i forhold til en annen. Det samme gjelder kravet om lokaler som er egnet til samvær med familie. Er målgruppen små barn bør institusjonen ha muligheter for å tilby foreldrene overnatting, jf. forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon § 7.

De fleste beboere på barneverninstitusjon vil få opplæring i vanlig skole i institusjonens lokalmiljø. I noen tilfeller vil dette likevel ikke være mulig slik at barnet vil måtte motta opplæring i institusjonens lokaler. Dette kan for eksempel skyldes institusjonens geografiske beliggenhet eller at institusjonens målgruppe tilsier særlig opplæring utenfor vanlig skole. For å sikre at det skal bli praktisk mulig å foreta opplæring i institusjonen i disse tilfellene, må det stilles krav til disse institusjonene om at institusjonen har slike lokaler. Kravet om lokaler som er egnet til opplæring vil derfor ikke gjelde alle typer institusjoner.

Til § 4:

I de fleste tilfeller er det en fordel at institusjonen ligger såpass nær bl.a. skole og barnehager at barn og unge som bor på institusjon kan benytte de ordinære tilbudene i nærmiljøet. Dersom målgruppen og målsettingen tilsier en annen plassering, vil beboernes behov for bl.a. opplæring måtte ivaretas på annen måte. Dette skal det legges vekt på ved søknad om godkjenning.

Til § 5:

Bestemmelsen fastsetter ingen minstenormer for antall ansatte ved institusjonene eller for de ansattes utdanning eller kompetanse. Dette må ses i sammenheng med at institusjonene er svært ulike, ikke minst når det gjelder målgruppe og målsetting, og at kravene til institusjonene må avspeile dette også når det gjelder bemanning og kompetanse. Det vil være opp til regionene å vurdere og ta stilling til om den enkelte institusjons stillingsplan og de ansattes samlede kompetanse- og utdanningsnivå er tilstrekkelig og faglig forsvarlig sett i forhold til institusjonens målgruppe og målsetting. Dette innebærer at regionene kan stille ulike og/eller strengere krav til noen institusjoner enn til andre.

Til § 7:

Det påligger institusjonene å ha skriftlige rutiner spesielt tilpasset institusjonen og dens beboere, både ved inntak og under opphold, som sikrer ivaretakelsen av det ansvar som følger av § 7.

Til § 9:

Det er viktig at beboerne sikres reell medvirkning. Det kan være mange måter å sikre slik medvirkning på som vil måtte tilpasses institusjonens målgruppe. En av flere måter å bidra til medvirkning på kan være at institusjonen har faste beboermøter og lignende, samt at institusjonen gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser.

§ 9 regulerer ikke den enkelte beboers rett til medvirkning i forhold til spørsmål som berører den enkelte. Slike spørsmål reguleres i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. § 9 omhandler kun institusjonens plikt til å sikre beboerne deltakelse og innflytelse i saker som har betydning for fellesskapet.