Historisk arkiv

Porsanger - kommuneplanens arealdel (fritidsbebyggelse, reindrift, skyte- og øvingsfelt)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Avgjørelse i innsigelsessak 07.02.02

Porsanger kommune – innsigelser til kommuneplanens arealdel

Vi viser til fylkesmannens brev av 16. august, befaring 25. og 26. oktober 2001 og brev fra Porsanger kommune 13. november 2001.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd. Departementet har vurdert de områder hvor det foreligger innsigelser. For de øvrige områder gjelder kommunestyrets vedtak av planen. Sametinget har i brev av 23. oktober 2001 til Porsanger kommune trukket innsigelsen til hytteområde i Indre Sortevik. Fylkesmannen har i brev av 22. november 2001 gitt egen uttalelse til innsigelsen fra Forsvarets bygningstjeneste til manglende utvidelse av Halkavarre skyte- og øvingsfelt. På møte 26. oktober 2001 kom det fram at båndlagt areal til avfallsplass på Veineset ikke lenger var aktuell. Dette området er derfor tatt ut av planen.

Departementet har etter dette vurdert følgende innsigelser:

-fra Fylkeslandbruksstyret i Finnmark til LNF-område for spredt fritidsbebyggelse på Oldereidneset

 • fra fylkesmannens miljøvernavdeling til byggeområder for fritidsbebyggelse i Vieksadalen og i Stabbursdalen og til LNF-områder for spredt fritidsbebyggelse i Indre Sortvik, på Oldereidneset og ved Vuoddujohka/Lakselva
 • fra Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark til byggeområder for fritidsbebyggelse ved Dilljajavri i Stabbursdalen og ved Labbarjavri, til LNF-områder for spredt fritidsbebyggelse ved Davit Franssajavri, Oldereidneset, Rohci, Caskil, Tjeldodden, Soljutjavri og Ailegasjavri og Kjæsvann, og til område for motorsportbane på Gairasmoen.
 • fra Forsvarets bygningstjeneste til LNF-område for spredt boligbygging på Skoganvarre og til spredt fritidsbebyggelse i Rohci, og til manglende utvidelse av skyte- og øvingsområde i Halkavarre

I tillegg er innsigelser til reguleringsplan for hytteområde i Tiljavre i Stabbursdalen kommentert i forhold til kommuneplanen, jfr. egen sak om denne innsigelsen herfra.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke byggeområde for hytter i Labbarjavri og LNF-områder for spredt hyttebygging i Oldereidneset, Caskil og Kjæsvann.

Følgende områder godkjennes ikke nå, men må avklares nærmere gjennom videre planlegging: Byggeområder for hytter i Vieksadalen og del av Njahkajavri, LNF-områder for spredt hyttebygging i Rohci, Soljutjavri og Ailegasjavri, og utvidelse av Halkavarre skyte- og øvringsfelt. Område for motorsportbane Gairasmoen tas ut av planen, og avgjøres i forbindelse med behandling av innsigelsen til reguleringsplan for området.

LNF-område for spredt boligbygging i Skoganvarre og for spredt hyttebygging i Indre Sortvik, Davit Franssajavri, Vuaddujohka og Tjeldodden, godkjennes av departementet.

Område for avfallsbehandling på Veineset er uaktuell og tas ut av planen.

1. Generelt

Departementet vil bemerke at kommuneplanen for Porsanger er oversendt med svært mange innsigelser, samtidig som det ikke er avholdt mekling hos fylkesmannen. Flere av områdene er små, men har utløst innsigelse pga. konkrete arealkonflikter. Ved kommende revisjon av kommuneplanen bør det etter departementets mening legges vekt på en god prosess med alle aktører tidlig i planprosessen, for å søke å komme fram til områder med lavere konfliktnivå. Departementet understreker fylkeskommunens og fylkesmannens ansvar for å komme med tidlige innspill og bidra aktivt i planarbeidet. For en del områder med innsigelse i kommuneplanen tilrår departementet at saken avklares gjennom reguleringsplanlegging. Det forutsettes at regionale og statlige myndigheter bidrar konstruktivt til å komme fram til omforente løsninger.

I framtidig planrevisjon bør kommunen vurdere omfang og utbyggingsmønster for hyttebyggingen nærmere. Departementet viser i den forbindelse til at gjeldende fylkesplan for Finnmark 1996-99 sier følgende om hyttebygging: " Hyttebygging bør styres mot planlagte hyttefelt og kommunene må være mer målrettet når det gjelder hvilke områder som legges ut til spredt hyttebygging. Lokalisering av hytter langt fra veg bør unngås, fordi dette svært ofte etterfølges av krav om tilrettelegging for motorisert ferdsel. Hensynet til naturen betyr at finnmarkingene må akseptere at de ikke alltid kan få hyttetomt der de helst vil."

2. Byggeområder

2.1 byggeområde for hytter i Vieksadalen

Området omfatter nytt byggeområde for hytter, med 10 tomter. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen har innsigelse til området fordi hyttefeltet grenser til Vieksadalen som det er knyttet store naturverdier til. I oversendelsesbrevet av planen konkluderer fylkesmannen med at området bør godkjennes, under forutsetning av at østgrensa for hytteområdet flyttes 350m vestover.

Direktoratet for naturforvaltning(DN) tilrår at innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling tas til følge, fordi hyttebygging i området kan føre til økt ferdsel som kan redusere verneverdiene. Myrområdet i Vieksadalen inngår i registreringen "Utkast til verneplan for myr i Finnmark". Arbeidet med verneplan for myr i Finnmark forventes å starte opp i 2002. DN peker på at de østligste delene av hytteområdet berører det registrerte myrområdet direkte, og at ferdsel fra hyttene kan være uheldig i forhold til sårbart dyreliv. DN er i tvil om fylkesmannens forslag til grenseflytting vestover vil være tilstrekkelig i forhold til skadevirkningene av økt ferdsel. DN ønsker derfor at verneplanprosessen skal avsluttes før en kommer tilbake til spørsmålet om lokalisering av byggeområde for hytter. Dette bør kunne skje allerede ved neste gangs revisjon av kommuneplanen.

Miljøverndepartementets vurdering:
Departementet viser til at området innebærer utbygging av hytter i et naturområde med lite utbygging fra før. Samtidig er plasseringen langs vegen gunstig i forhold til transport og ferdsel. Grunnlaget for fylkesmannens innsigelse er ferdsel inn i myrområdene. Det vil etter departementets syn være viktig å få bedre dokumentert hvilke verneinteresser som vil kunne bli påvirket av ferdselen fra 10 hytter. Dette må ses i sammenheng med at området i dag er et aktivt brukt turområde.

Miljøverndepartementet deler DNs syn om at verneplanspørsmålet bør være avklart før det tas endelig stilling til hytteområdet. Dersom det blir vedtatt vern, må det vurderes hvilke konsekvenser dette skal få for omkringliggende arealbruk, og om det er behov for ferdselsregulerende tiltak i området. Etter framdriftsplanen for verneplanarbeidet vil dette kunne skje ved neste gangs revisjon av kommuneplanens arealdel.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar innsigelsen mot hytteområde i Vieksadalen til følge, og godkjenner ikke området som byggeområde i kommuneplanen. Området endres til LNF-område i kommuneplanen, tilsvarende omkringliggende areal. Departementets vedtak er ikke til hinder for at kommunen kan ta opp igjen spørsmålet om lokalisering av hytter etter at verneplanen er avklart.

2.2 Byggeområde for hytter i labbarjavri

Dette hytteområdet omfatter 7 nye hytter. Hytteområdet ligger like ved en drivingslei for rein.

Områdestyret for Øst-Finnmark fremmet innsigelse fordi området ligger i nærheten av en flyttlei for rein, noe varierende med vær og føreforhold fra år til år. Området benyttes også som oppsamlingsområde før flytting og når reinen skal inn i gjerdeanlegget lenger øst. Hyttefeltet kan forstyrre samlingen av rein på en uheldig måte.

Landbruksdepartementet viser til dette, og anbefaler at innsigelsen tas til følge.

Fylkesmannen i Finnmark viser til de potensielle skadevirkninger for reindriften, og til det planlagte hytteområdet ved Vieksadalen 3-4 km unna, og tilrår at området tas ut av planen.

Miljøverndepartementets vurdering:
Departementet viser til at hytteområdet kommer i direkte konflikt med viktige reindriftsinteresser. Sjøl om området er lite, vil det kunne bety en forstyrrelse i sentrale reinområder.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar innsigelsen til følge, og godkjenner ikke byggeområde for hytter i Labbarjavri. Området endres til LNF-område i kommuneplanen, tilsvarende omkringliggende areal.

2.3 stabbursdalen/NJAHKAJAVRI

Som en del av prosessen rundt midlertidig landskapsvernområde i Stabbursdalen åpnet Miljøverndepartementet for en hyttebygging på 12-15 hytter innenfor verneområdet.

Det ble vist et område ved Njahkajavri, hvor det ut fra natur- og friluftslivshensyn syntes mulig å tilpasse hytter. Departementet anmodet kommunen om å utarbeide reguleringsplan for et slikt område, for å få avklart egnethet og ulike bruksinteresser. Dette området ble tatt inn i kommuneplanens arealdel fra 1990, og Områdestyret for Øst-Finnmark fremmet da innsigelse mot området. Det ble derfor vist som område unntatt rettsvirkning i planen. Det er ikke fremmet reguleringsplan for området.

I høringsutkastet til revidert kommuneplan er Njahkajavri-området vist på nytt som byggeområde for hytter. Områdestyret for Øst-Finnmark har fremmet innsigelse til området også denne gang, men kan akseptere hyttebygging fra og med Njahkajavri og nordover. Bakgrunnen for innsigelsen er at området ligger i inndrivingsleia til slakteanlegg, og at Stabbursnes-området er viktig som vårbeite og kalvingsland.

På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret ved sluttbehandling av planen å forskyve hytteområdet nordøstover, og samtidig unnta tidligere inntegnet område fra rettsvirkning. Det nye området ble ikke lagt ut på nytt offentlig ettersyn, men sendt til berørte sektormyndigheter. Fylkesmannen har ikke kommentarer til saksbehandlingen for dette området.

Landbruksdepartementet sier i sin høringsuttalelse av 6. desember 2001 at etablering av hyttefelt ikke er forenlig med bruken som inndrivingslei til slakteanlegg. Landbruksdepartementet anbefaler derfor at det ikke tillates hyttebygging på sørøst-siden av reinbeitegjerde ved Njahkajavri. Dette innebærer at departementet kan tilrå hyttebygging vest for reingjerdet, nordover fra Njahkajavri. Området er vist på vedlagt kartvedlegg som følger dette brevet.

Fylkesmannen i Finnmark startet opp arbeidet med utvidelser av verneplanen for Stabbursdalen i 1993. I verneplanprosessen har en nå gjennomført lokal og sentral høring av permanent landskapsvernområde i området. Fylkesmannen vil på bakgrunn av naturvern- og reindriftsinteressene ikke tilrå at det åpnes for ny hyttebygging innenfor det midlertidig vernede landskapsvernområdet. Dersom Miljøverndepartementet føler seg bundet av uttalelsen fra 1986, tilrår fylkesmannen at kommunen anmodes om å avklare området nord for parkeringsplassen for hyttebygging.

DN viser i sin høringsuttalelse av 30. november 2001 til departementets tidligere uttalelse, og vil støtte opp om arbeidet for å finne et mest mulig konfliktfritt område. Det pekes på at områdene nord for parkeringsplassen også kan være aktuelt å vurdere.

Med henvisning til at verneplanprosessen er kommet langt, ser DN det som hensiktsmessig at den detaljerte lokaliseringen av hytter finner sin løsning innenfor rammene av verneplanen og dens bestemmelser. Siden reguleringsplan ikke kan inngå i et landskapsvernområde, frarår DN bruk av reguleringsplan. Det tilrås likevel at plan- og bygningslovens prosessregler kan brukes, for å komme fram til akseptable løsninger.

I tillegg til området ved Njahkajavri er det fremmet en privat reguleringsplan for hytter i Tiljavre, sør for Dilljajavri. Denne planen er behandlet i Miljøverndepartementet, fordi det forelå innsigelser fra reindrifts- og kulturminnemyndighetene og fra Fylkesmannen i Finnmark. På bakgrunn av konfliktene knyttet til området, har Miljøverndeparte-mentet ikke funnet å kunne godkjenne denne reguleringsplanen. Det vises til eget brev fra Miljøverndepartementet om dette.

Miljøverndepartementets vurdering:
Planprosessen knyttet til hyttefelt i Stabbursdalen har pågått over lang tid, og det er nå ønskelig å få en avklaring av situasjonen. Sjøl om mange hensyn tilsier at det ikke burde åpnes for ny hyttebygging her, finner departementet at det ikke har kommet nye og avgjørende momenter som tilsier endring av tidligere standpunkt fra 1986. Dette betyr at departementet fastholder at det kan åpnes for en hyttebygging på til sammen 12-15 hytter. Det er likevel en forutsetning at plasseringen av hyttene ikke skjer i strid med viktige naturvern- og friluftsinteresser, reindriftsinteresser eller kulturminneinteresser.

Departementet vurderer det ikke som hensiktsmessig å planlegge hytteområdet som dispensasjon fra naturvernloven uten reguleringsplan, slik DN tilrår. Et hytteområde på 12-15 hytter er et relativt stort prosjekt, som bør styres gjennom formell reguleringsplan. Dette sikrer åpen planprosess, og det kan knyttes bestemmelser til planen som sikrer bygningsutforming, styring av infrastruktur, utbyggingsrekkefølge osv. Bestemmelser knyttet til landskapsverdier og kulturminner kan også sikres gjennom reguleringsplanen, slik at hensynene til omkringliggende landskapsvernområde ivaretas.

Reguleringsplanprosessen må legges opp som et samarbeid mellom de viktigste aktørene i området. Det bør kunne åpnes opp for at nordgrensa for området trekkes lenger nord enn i kommuneplanen, dersom dette gir en bedre totalløsning.

Inntil reguleringsplan foreligger, forutsettes det at området vises som byggeområde i kommuneplanen, og omfattes av landskapsvern etter naturvernloven. Dette vil gi den nødvendige styring av området inntil reguleringsplanen er godkjent.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet godkjenner etter dette den nordøstlige delen av hytteområdet ved Njahkajavri, slik det er vist på vedlagt kartskisse. Det forutsettes at endelig avgrensing skjer gjennom reguleringsplan, og i samarbeid med berørte myndigheter. Området skal vises som byggeområde hytter merket R, med krav om reguleringsplan. Antall hytter skal begrenses til maksimalt 15. Avgrensingen av det godkjente hytteområdet er vist på vedlagte kartskisse. Dersom partene finner det hensiktsmessig, kan reguleringsplanen fastsette annen grense nordover.

2.4GAIRASMOEN

Området er på plankartet ved en feil vist som byggeområde – fritidsbebyggelse, mens tiltenkt bruk av området er motorsportbane. Porsanger kommune har siden 1997 arbeidet med reguleringsplan for området. Denne planen er oversendt fra fylkesmannen i Finnmark til Miljøverndepartementet for behandling 2. januar 2002, etter at Områdestyret for Øst-Finnmark har fremmet innsigelse til planen. Landbruksdepartementet ønsker ikke å ta stilling til motorsportbanen på Gairasmoen før reguleringsplanen er sendt inn til behandling som innsigelsessak. Av formelle grunner må området tas ut av kommuneplanen og vises som LNF-område. Avgjørelsen av arealbruken vil etter dette skje i forbindelse med behandling av innsigelse til reguleringsplanen.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet vil ta endelig stilling til innsigelsen mot motorsportbane på Gairasmoen i forbindelse med reguleringsplan for området. Området tas ut av kommuneplanen, og vises som LNF-område.

3. LNF-områder der spredt boligbygging kan tillates, jfr. plan- og bygningslovens § 20-4 andre ledd.

3.1 SKOGANVARRE

Området gjelder et avgrenset LNF-område med to tomter øst for E6 i Skoganvarre.

Forsvarets bygningstjeneste har fremmet innsigelse fordi tomtene ligger nært opptil forsvarets skyte- og øvingsfelt, og derfor er utsatt for støy og andre miljøulemper som følge av øvingsvirksomheten.

Fylkesmannen viser til at det er flere boliger i området, hvorav én innenfor omsøkte areal. Området ligger ca 200 m fra grensa til skytefeltet, men det er ingen skytebaner eller andre anlegg i umiddelbar nærhet. Fylkesmannen kan ikke se at etablering av to nye boliger innenfor eksisterende boligområde vil innebære nye begrensninger for forsvaret, og tilrår godkjenning.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet viser til at dette dreier seg om fortetting i en etablert husgruppe, og at området ikke fører til ny utbygging innover mot skytefeltet. På denne bakgrunn tar departementet ikke innsigelsen fra Forsvaret til følge, og godkjenner LNF-område for spredt boligbygging i Skoganvarre.

4. LNF-områder der spredt fritidsbebyggelse kan godkjennes, jfr. plan- og bygningslovens § 20-4. andre ledd.

4.1 INDRE SORTVIK

Det fins 2 hytter i dette området fra før, og kommuneplanforslaget går ut på å sette av et område for 3 nye hytter som spredt utbygging i LNF-område.

Sametinget har i brev av 23. oktober 2001 til Porsanger kommune trukket sin opprinnelige innsigelse mot dette området.

Fylkesmannen i Finnmark har fremmet innsigelse til området i forbindelse med høring av planen. I oversendelsesbrevet sier fylkesmannen at det ikke er viktige nasjonale eller regionale naturverninteresser som alene tilsier innsigelse. Fylkesmannen gir derfor ingen tilråding i saken, men viser til uttalelsen fra Riksantikvaren.

Direktoratet for naturforvaltning tilrår at innsigelsen fra fylkesmannen ikke tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering:
Departementet konstaterer at sametinget har trukket sin innsigelse, og at fylkesmannen og DN ikke finner at naturverninteressene er av regional eller nasjonal verdi.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar ikke fylkesmannens innsigelse til følge, og godkjenner LNF-område for 3 hytter i Indre Sortvik.

4.2 davit franssajavri

LNF-området avsatt for spredt hyttebygging omfattet i høringsutkastet 10 hytter i et område nord for vannet.

Områdestyret for Øst-Finnmark fremmet innsigelse til området, men aksepterte inntil 5 hytter i vestenden av vannet. Kommunen har etter dette redusert arealet til ca. halvparten, og antall hytter til 7. Det er fra før 4 hytter ved vannet.

Landbruksdepartementet viser til at reindriften har strukket seg langt i dette området, og finner det beklagelig at kommunen ikke har gått inn for den kompromissløsning som reindriften har lagt fram. Landbruksdepartementet vurderer det slik at så lenge en har akseptert at det kan bygges hytter her, og har kommet til enighet om utstrekning av planområdet, kan ikke spørsmålet om 5 eller 7 hytter defineres som et spørsmål av regional eller nasjonal interesse. Det anbefales derfor at innsigelsen ikke tas til følge. Landbruksdepartementet anbefaler likevel at det stilles krav om bebyggelsesplan, fordi planleggingen av området er viktig for reindriften.

Fylkesmannen i Finnmark antar at etterspørselen etter tomter i området er begrenset, og tilrår at kommunen får godkjent et LNF-område for spredt hyttebygging med inntil 5 tomter vest for Davit Franssajavri.

Miljøverndepartementets vurdering:
Miljøverndepartementet finner ikke at spørsmålet om 5 eller 7 hytter har nasjonal eller regional betydning, og konstaterer at det er enighet om avgrensingen av LNF-området for spredt fritidsbebyggelse i Davit Franssajavri.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen til følge, og godkjenner kommuneplanens forutsetning om 7 hytter. Det stilles krav om bebyggelsesplan i området.

4.3 OLDEREIDNESET

Området er vist som LNF-område med 3 nye, spredte hytter. Det er et lite tilgjengelig område, der det i dag er noen få, spredte "laksehytter".

Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, har innsigelse pga. hensynet til Porsangerfjordens særpregede økosystem, strandområder og marine gruntvannsområder.

DN viser til at Oldereidneset er en nærmest urørt del av indre Porsangerfjord, som har et særpreget økosystem som i mange andre deler av fjorden er berørt av veger og bebyggelse. Planområdet er ett av de få stedene ved Oldervikneset hvor det er god adkomst fra sjøen. DN mener at hyttebygging i området kan gi uheldige virkninger i form av ferdsel og aktiviteter, og tilrår å ta innsigelsen til følge.

Fylkeslandbruksstyret har innsigelse pga. at området er viktig som husdyrbeite, og Områdestyret har innsigelse pga. områdets betydning som reservebeite i krisesituasjoner.

Landbruksdepartementet kan ikke se at 3 hytter i området vil redusere Oldereidnesets verdi som sauebeiteområde på en slik måte at det er grunn til å overprøve kommunen. Siden området er fredet mot reinbeite, vil bruken av området for reindrifta være knyttet til begrensede perioder med spesielle beiteforhold. Siden en slik bruk forutsetter at dyra blir drevet aktivt ut på området, kan ikke departementet se at det er grunnlag for å støtte innsigelsen fra områdestyret mot tre hytter.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev tilrådd at området tas ut av planen.

Miljøverndepartementets vurderinger:
DNs merknader om at det her er nasjonale og regionale verneinteresser må etter departementets mening tillegges stor vekt. Disse interessene veier etter departementets oppfatning tyngre enn ønsket om tre spredte hytter i området.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar innsigelsene til følge. Området tas ut som LNF-sone for spredt hyttebygging, og inngår i omkringliggende LNF-sone der naturvern er dominerende.

4.4 VUADDUJOHKA

Området er vist som LNF-område med 2 hyttetomter som spredt utbygging.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har fremmet innsigelse pga. rik gråorskog, friluftsinteresser og at hyttebygging så nær Lakselva er i strid med RPR for vassdrag.

DN tilrår at innsigelsen tas til følge. Dersom kommunen ønsker utbygging av hytter i området, bør det vedtas plankrav slik at de ikke kommer i konflikt med miljøverninteressene.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev tilrådd at det godkjennes to hyttetomter som spredt utbygging, såfremt området avgrenses til vestsiden av stien/kjøresporet gjennom området og tomtene legges minimum 100m fra Lakselva.

Miljøverndepartements vurdering:
Det bør her være mulig å tilpasse 2 spredte hyttetomter i tråd med fylkesmannens premisser.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen til følge. Området godkjennes i kommuneplanen, men avgrenses til vestsiden av stien/kjøresporet og trekkes 100 m fra Lakselva.

4.5 rohci

Det er lagt ut 2 LNF-områder for spredt hyttebygging i tilknytning til eksisterende byggeområde for hytter i Rohci. Til sammen dekker de tre områdene det byggeområdet som er avsatt for hytter i gjeldende kommuneplan, med krav om bebyggelsesplan. Ved utarbeidelsen av bebyggelsesplan i 1997 ble det enighet mellom kommunen og forsvaret om at det ikke skulle bygges hytter i den sørligste delen av området, på grunn av nærheten til skyte- og øvingsfeltet. Kommunen fremmer nå dette området på nytt gjennom kommuneplanen. Det er stor etterspørsel etter hytter i området, og de eksisterende 8 hyttetomtene er nå tildelt etter stor søkning på tomtene.

Forsvarets bygningstjeneste har fremmet innsigelse mot det sørligste området, pga. nærhet til skyte- og øvingsfelt.

Områdestyret for reindrift har lagt ned innsigelse mot begge de foreslåtte LNF-områdene for spredt hyttebygging, med begrunnelse i at dette er et svært viktig vår- og høstbeite for reindrifta. Området er særlig viktig som tidlig vårbeite.

Landbruksdepartementet slutter opp om fylkesmannens forslag om at partene går sammen om å lage en plan for arealdisponeringen i området, for å se om det kan finnes løsninger som er akseptable for alle parter. På denne bakgrunnen anbefaler Landbruksdepartementet at innsigelsen til de to foreliggende hytteområdene ved Rohci tas til følge.

Fylkesmannen i Finnmark viser til at området er et tradisjonelt høstingsområde for befolkningen i Brennelv. Det er noe vanskelig tilgjengelig, spesielt om sommeren da en i praksis er avhengig av å benytte forsvarets veg til Halkavarre skytefelt. Fylkesmannen tilrår at ingen av de to foreslåtte LNF-områdene for spredt hyttebygging godkjennes.

Miljøverndepartementets vurdering:
Miljøverndepartementet konstaterer at området ligger inne i gjeldende kommuneplan, men at det gjennom bebyggelsesplanen i 1997 ble avklart at det sørligste området ikke skal brukes til hyttebygging. Departementet kan ikke se at det er grunnlag for å endre denne avgjørelsen nå, og godkjenner derfor ikke det sørlige LNF-området for spredt hyttebygging.

For det nordlige området går det ikke klart fram av høringsuttalelsene hvorfor området kunne aksepteres i 1990, men ikke nå. Departementet konstaterer at det også er noe uenighet om vegadkomsten til området, som etter planen skal være nordfra. I praksis benyttes imidlertid forsvarets veg til skytefeltet som adkomstveg sommerstid.

Rohci synes å være et attraktivt område for hyttebygging, men det berører viktige problemstillinger knyttet til nærheten av skyte- og øvingsfeltet, vegproblematikk, reindrift, villcamping og ferdsel. Miljøverndepartementet støtter derfor fylkesmannens råd om at det bør settes i gang en egen planprosess for området.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Områdestyret i Øst-Finnmark og Forsvarets bygningstjeneste til følge, og godkjenner ikke to LNF-områder for spredt hyttebygging i Rohci. Departementet mener Porsanger kommune bør ta initativ til en planprosess i området for å avklare om det er grunnlag for utvidelse av nåværende hyttefelt. Planen må ses i sammenheng med planprosessen for utvidelse av Halkavarre skyte- og øvingsfelt.

4.6 caskil – corvosrohtu

Områdestyret for Øst-Finnmark har innsigelse til 3 hyttetomter som spredt utbygging i LNF-område ved Caskil. Området blir tidlig bart og er viktig beiteområde, og blir brukt som oppsamlingsområde før slakting.

Landbruksdepartementet viser til at dette er et viktig område for reindrifta og anbefaler at innsigelsen tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering:
Miljøverndepartementet viser til at dette området er viktig for reindrifta, både som oppsamlingsområde og som tidligbeite-område.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret i Øst-Finnmark til følge. LNF-området for spredt hyttebygging ved Caskil godkjennes ikke.

4.7 Tjeldodden

Områdestyret for Øst-Finnmark har innsigelse til at området legges ut for 5 nye hytter som spredt utbygging i LNF-område, fordi dette er et kjerneområde for reindriften. Området mellom stranda og veien er relativt smalt, og det er fra før bolig og grustak i området.

Landbruksdepartementet viser til at dette området er betydelig berørt av inngrep, og naturlig avgrenset fra øvrig beiteområde. 5 nye hytter anses derfor ikke som avgjørende for reindrifta. Landbruksdepartementet anbefaler derfor at innsigelsen ikke tas til følge.

Fylkesmannen i Finnmark tilrår at området godkjennes.

Miljøverndepartementets vurdering:
Miljøverndepartementet viser til at dette området allerede er utbygd av bolig og grustak, og at det er naturlig avskjermet fra øvrig beiteområde. Sjøl om det har betydning for reindrifta, er dette området likevel mindre konfliktfylt enn flere andre områder foreslått for hyttebygging.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen fra Områdestyret for Øst-Finnmark til følge, og godkjenner LNF-område for spredt hyttebygging for 5 hytter ved Tjeldodden.

4.8 soljutjavri og ailegasjavri

Disse områdene ligger tett sammen og omtales under ett. Området er tradisjonelt høstingsområde for lokalbefolkningen. Det åpnes for til sammen 15 nye hytter i de to områdene. I tillegg fins 10 eksisterende hytter.

Områdestyret for Øst-Finnmark har nedlagt innsigelse fordi det går en trekkveg for reinsdyr mellom vannene.

Landbruksdepartementet vurderer opprettholdelse av trekkleia som viktig, og anbefaler at innsigelsen tas til følge.

Fylkesmannen i Finnmark uttaler at sjøl om ytterligere hyttebygging vil medføre forstyrrelser for reindrifta, tilsier ikke de stedlige forhold at en begrenset hyttebygging vil være av kritisk betydning dersom den ikke legges i trekkleia for rein. Fylkesmannen vil ut fra dette tilrå at en godkjenner et LNF-området for spredt hyttebygging med inntil 5 tomter. Området bør begrenses til vestsiden av Roancejavri, rett nord for Ailegasjavri.

Miljøverndepartementets vurdering:
Departementet vurderer det som uheldig at hyttebyggingen er lokalisert i spredte områder innover i utmarka, men ser likevel at det er et visst lokalt behov for denne typen hytter. Kommunen bør ta initiativ til en planprosess for å avklare ny lokalisering av hyttebyggingen, som kan aksepteres av alle parter. Rammen bør være 5 nye hytter, og det er en forutsetning at trekkleia for rein ikke berøres.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret delvis til følge, og godkjenner at det arbeides videre med en planavklaring som tillater 5 nye hytter i området. LNF-områdene for spredt hyttebygging tas på denne bakgrunn ut av planen. Områdene vises som ordinært LNF-område i planen.

4.9 Kjæsvann

Det er i dag 7 hytter ved Kjæsvann, som er et tradisjonelt høstingsområde for lokalbefolkningen.

Områdestyret for Øst-Finnmark har innsigelse til planen, og peker på at dette er et særlig viktig område for reindriften, ved at det ligger en flyttlei forbi vestenden av vannet som benyttes når flokken flyttes sørover etter å ha vært i gjerdeanlegget øst for Kjæs.

Landbruksdepartementet viser til området betydning for reindriften og anbefaler at innsigelsen tas til følge.

Fylkesmannen i Finnmark ser det som ønskelig at det legges ut attraktive hyttetomter for de som bor i utkanten av kommunen, men viser til at flyttelei for rein er gitt særskilt beskyttelse i §10-4 i reindriftsloven. Fylkesmannen anbefaler derfor at innsigelsen tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering:
Miljøverndepartementet viser til at dette er et særlig viktig område for reindriften, ved at det ligger i flyttelei for rein.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret for rein i Øst-Finnmark til følge, og godkjenner ikke LNF-område for spredt hyttebygging ved Kjæsvann.

5. Utvidelse av Halkavarre skyte- og øvingsfelt

Forsvarets bygningstjeneste, region Nord-Norge (FBTN), har gjennom hele planprosessen vært klar på at det ønskes en utvidelse av skytefeltet nordover. I høringsuttalelsen av 24. september 1998 uttalte FBTN at de vil vurdere innsigelse dersom utvidelsen ikke ble tatt inn i kommuneplanen. Ved planutvalgets behandling av planen 17. november 1998 ble forsvarets anmodning ikke imøtekommet. Det har vært noe uklart hvilket område forsvaret har pekt på som nødvendig utvidelsesareal. I høringsutkastet til kommuneplanen er det ikke vist noe utvidelsesareal, mens et område opp til Halkavarrevegen er vist i oversendt planutkast. Denne utvidelsen har altså ikke vært ute til offentlig ettersyn.

Under departementets befaring 25. oktober 2001 ble det framlagt et kart med grenser for skytefeltutvidelsen, samtidig som det ble presisert at uttalelsen er ment som en formell innsigelse fra forsvarets side.

Fylkesmannen i Finnmark har i sin tilleggsuttalelse av 22. november 2001 vist til at forsvaret i den formelle høringsuttalelsen bare har varslet at en vil vurdere innsigelse. Utvidelsesområdet er i gammel kommuneplan vist som LNF-område, og det er ikke gitt dispensasjoner i området for spredt utbygging. Fylkesmannen kan ikke se at det er av avgjørende betydning for forsvarets interesser om det aktuelle området båndlegges eller videreføres som LNF-område, og tilrår at innsigelsen ikke tas til følge. Fylkesmannen viser til at forsvaret kan utarbeide reguleringsplan for området, og om tungtveiende samfunnsmessige hensyn tilsier det kan det utarbeides statlig reguleringsplan etter §18.

Forsvarets bygningstjeneste, region Nord-Norge har i brev til Miljøverndepartementet av 3. desember 2001 vist til at areal i ca 1 km bredde på begge sider av Halkavarrevegen utgjør manøverbelte og brukes i øvelsessammenheng på ulike måter. Områdene brukes også til reindrift. På 90-tallet har forsvaret registrert et økende press på disse områdene nær skytefeltgrensa: Hyttefelt ved Rochi, etablering av privat veg fra Halkavarrevegen til private hytter, økt bruk som rekreasjonsområde og villcamping.

Dette innebærer at forsvaret ikke lenger kan drive sammenhengende øvelsesvirksomhet langs Halkavarrevegen. Ved at grensene for skytefeltet utvides, kan forsvaret igjen få kontroll over arealbruken og virksomheten. Det vises til at forsvaret ikke ønsker å bruke arealet til noe annet enn i dag, og at det derfor er sammenfallende interesser med reindrifta og landbruket. Det vises også til at støyhensyn tilsier at det ikke legges hytter i nærheten av skyte- og øvingsfeltet. FBTN har derfor innsigelse dersom utvidelsen slik den er tegnet inn fra forsvaret ikke tas inn som båndlagt areal i kommuneplanen.

FBTN ber om at departementet avklarer status for båndlagte områder for forsvaret i kommuneplanen med hensyn til virkningstid. Etter FBTNs oppfatning legger PBL opp til en deling mellom etablerte og nye områder i forhold til båndleggingsstatus. Det pekes på at det er uenighet om dette, i det noen også mener etablerte områder må reguleres for at området skal kunne sikres varig i kommunale arealplaner. Det ønskes en avklaring på hvilke typer særlover og vedtak som kan aksepteres som varig båndlegging i forhold til plan- og bygningsloven.

Miljøverndepartementets vurdering:
Departementet viser til at områder for forsvaret er et eget formål i plan- og bygningslovens §20-4 1. ledd nr. 4. Hvis hensikten med arealdisponeringen er å sikre at det ikke settes i verk tiltak eller utbygging som kan være til hinder for forsvaret, inntil arealet er varig sikret i medhold av plan- og bygningsloven eller annet lovverk, skal området vises som område som skal båndlegges for forsvaret. Rettsvirkningen av denne båndleggingen går ut etter 4 år, med mulighet for forlengelse i 2 år. Etter denne tid forutsettes det altså at området enten er varig sikret i reguleringsplan, eller gjennom annet lovverk. Området skal da vises som område som er båndlagt for forsvaret. Det er her ikke avgjørende hva slags lovverk, vedtak eller avtaler som forsvaret har benyttet. Dersom det foreligger et varig grunnlag for forsvarets bruk av arealet, er grunnlaget for å vise det som varig båndlagt i kommuneplanen til stede.

Når det gjelder nye områder, eller større endringer i eksisterende områder, tilrår departementet at arealbruken avklares gjennom reguleringsplan. For større bygge- og anleggstiltak gjelder for øvrig reguleringsplikten etter §23 også for forsvaret.

Av forarbeidene til plan- og bygningsloven Ot.prop nr. 56 (1984-85) framgår for øvrig at departementet mener at områder for forsvaret i mange tilfeller vil være sikret ved at de legges ut til landbruks-, natur- og friluftsområder i kommuneplan. Områder med permanent, tyngre bruk for forsvaret, bør likevel vises som båndlagt areal.

Eksisterende del av Halkavarre skyte- og øvingsfelt bør etter dette vises som eksisterende båndlagt areal, slik det er gjort både i tidligere og ny kommuneplan.

Når det gjelder den konkrete utvidelsen av feltet, var denne ikke lagt inn i høringsutkastet til kommuneplanen. Kommunen har ikke hjemmel til å legge inn en utvidelse av båndlagt areal slik FBTN ber om, uten at de normale krav til planprosess er oppfylt. Forsvarets innsigelse tas derfor ikke til følge, og hele det aktuelle utvidelsesområdet skal vises som landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanen.

Grenseavklaringen for utvidelsen av skyte- og øvingsfeltet må avklares gjennom reguleringsplan. I denne planen bør både vegbruk, camping, ferdsel og annen flerbruk avklares. Det vil være naturlig at forsvaret tar initiativ til en slik plan, og at det etableres samarbeidsfora med kommunen og berørte interesser og myndigheter. Planen må ses i sammenheng med planarbeidet for Rohci.

VEDTAK:

Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen fra Forsvarets Bygningstjeneste, region Nord-Norge til følge. Områder utenom nåværende skyte- og øvingsfelt vises som landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanen. Forsvaret bes om å ta opp utvidelsen av skyte- og øvingsfeltet i egen reguleringsplan, som også ses i sammenheng med plansamarbeidet for Rohci.

6. Oppsummering av Miljøverndepartementets vedtak.

I medhold av §20-5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet kommunestyrets vedtak i møter den 17. november 1999 og 14. april 2000. Unntatt fra godkjenningen er følgende områder, vist på plankartet med svart skravur:

 1. Byggeområde for hytter i Vieksadalen – endres til LNF-område i kommuneplanen. Spørsmålet om framtidig byggeområde for hytter kan tas opp når verneplanprosessen etter naturvernloven er avklart.
 2. Byggeområde for hytter i Labbarjavri – endres til LNF-område i kommuneplanen.
 3. LNF-område i Oldereidneset for spredt hyttebygging etter plan- og bygningslovens §20-4 andre ledd bokstav c, godkjennes ikke. Området skal vises som LNF-område hvor naturvern er dominerende.
 4. LNF-områder i Rohci for spredt hyttebygging godkjennes ikke. Porsanger kommune bes om å ta initiativ til samordnet planprosess for å avklare evt. hyttebygging i området.
 5. LNF-område for spredt hyttebygging i Caskil godkjennes ikke. Området skal vises som ordinært LNF-område.
 6. LNF-områder for spredt hyttebygging i Soljutjavri og Ailefasjavri godkjennes ikke, men kommunen bør arbeide videre for å tilpasse en utbygging av inntil 5 hytter i området, i tråd med fylkesmannens tilråding.
 7. LNF-område for spredt hyttebygging ved Kjæsvann godkjennes ikke.
 8. Forsvarets innsigelse mot ikke å ta inn utvidelse av Halkavarre skyte- og øvingsfelt tas ikke til følge. Feltutvidelsen avklares gjennom en egen reguleringsplanprosess. Området vises som LNF-område.
 9. Område for motorsportbane Gairasmoen tas ut av kommuneplan, og vises som LNF-område. Avgjørelse av motorsportbanen skjer i forbindelse med behandling av innsigelse til reguleringsplan for området.

Båndlagt areal for avfallsbehandling på Veines er ikke lenger aktuell, og tas ut av planen. Området vises som LNF-område.

For følgende områder har departementet ikke tatt innsigelsene til følge, og områdene skal tas inn i kommuneplanen med rettsvirkning:

  1. Nordre del av byggeområde for hytter ved Njahkajavri i Stabbursdalen, vist på eget kart. Søndre del av området tas ut av planen. Det stilles krav om reguleringsplan for området.
 1. LNF-område for spredt boligbygging i Skoganvarre
 2. LNF-område for spredt hyttebygging i Indre Sortvik
 3. LNF-område for spredt hyttebygging i Davit Franssajavri
 4. LNF-område for spredt hyttebygging i Vuaddujohka
 5. LNF-område for spredt hyttebygging ved Tjeldodden

Det godkjente plankartet følger vedlagt med påtegning om godkjenningen. Detaljkart med avgrensinger for områder i Stabbursdalen er også vedlagt.

Departementet ber om at kommunen følger opp vedtaket for de aktuelle planområder der det tilrås igangsatt videre planarbeid.

Departementet finner at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven §20-5, åttende ledd.

Kommunen bes gjort kjent med dette.

Med hilsen

Børge Brende

Kopi:
Porsanger kommune, Rådhuset, 9700 LAKSELV
Finnmark fylkeskommune, planavdelingen, 9815 VADSØ
Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Boks 174, 9730 Karasjok
Sametinget, miljø- og kulturavdelingen, 9840 VARANGERBOTN
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 TRONDHEIM
Riksantikvaren, postboks 8196 Dep, 0034 OSLO
Forsvarets bygningstjeneste, region Nord-Norge, postboks 309, 9483 HARSTAD
Landbruksdepartementet, postboks 8007, 0030 OSLO