Historisk arkiv

Reservebefal - en viktig militær og samfunnsmessig ressurs også i fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Foto: Stian Solum, FMS(29.04.2003) Reservebefalsutvalget har i dag overrakt sin innstilling om den fremtidige forvaltning av reservebefalet, dvs. vernepliktig og utskrevet befal, til statssekretær Gunnar Heløe. Utvalget har vurdert reservebefalets plass og fremtidige oppgaver innen det militære forsvar, innen den sivile del av Totalforsvaret og i samfunnet for øvrig.

Pressemelding

Nr.: 17/2003
Dato: 29.04.03

Reservebefal – en viktig militær og samfunnsmessig ressurs også i fremtiden

Reservebefalsutvalget har i dag overrakt sin innstilling om den fremtidige forvaltning av reservebefalet, dvs. vernepliktig og utskrevet befal, til statssekretær Gunnar Heløe. Utvalget har vurdert reservebefalets plass og fremtidige oppgaver innen det militære forsvar, innen den sivile del av Totalforsvaret og i samfunnet for øvrig. Reservebefalet teller i dag ca. 60 000 personell. Etter ønske fra Stortinget ble utvalget opprettet av regjeringen i 2002, med Ommund Heggheim som leder. Rapporten vil inngå som et viktig bidrag i det videre arbeidet med et nytt langtidsprogram for Forsvaret.

Reservebefalsutvalget fremmer en rekke konkrete tiltak til hvordan gruppen av reservebefal kan forvaltes og utvikles som en ressurs. Utvalget går ikke inn på tradisjonelle militære trenings- og øvingsaktiviteter, men konsentrerer seg om tiltak innenfor de fire hovedområdene, kompetanseforvaltning, personellforvaltning, informasjon og kontraktsordninger:

  • Krigstjenestekort 2004 med et større innslag av informasjon til reservebefalet med vekt på fagkategori i en reserve isteden for "udisponert" til personell som ikke disponeres i dagens styrkestruktur.
  • Vernepliktsverket som rulleførende enhet må ha kapasitet til å kunne gi riktig og god informasjon til reservebefalet på personlig nivå.
  • Informasjon til familie og arbeidsgiver for å skape forutsigbarhet og motivasjon hos reservebefalet og deres nærmeste, samt arbeidsgiver for tjeneste.
  • Kompetanseforvaltning er en viktig faktor for hele Totalforsvarets mulighet til å benytte seg av reservebefalet som ressurs. Det må derfor etableres rutiner for kompetanseregistrering og -utvikling.
  • Personellforvaltning gjennom dagens lovverk må forenkles for å kunne utnytte reservebefalet i alle deler av Totalforsvaret. Det anbefales derfor at Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet søker å tilpasse lover og forskrifter i forhold til dette.
  • Kontraktsordninger er i dag i liten utstrekning brukt med unntak av deltagelse i internasjonale operasjoner. Utvalget tilrår at det settes ned et utvalg for å se på mulige kontraktsordninger for både nasjonal og internasjonal tjeneste, slik at tilgangen på tilgjengelig, kvalifisert og øvd personell bedres.

Utvalgets forslag til tiltak ligger innenfor en økonomisk ramme på ca 30 millioner kroner. Sett i det perspektivet at tiltakene omfatter ca 60 000 befal, samt at tradisjonelle kostnader til militær trening og øving reduseres, mener utvalget at dette er en fornuftig og rimelig bruk av forsvarsmidler.

Utvalget peker på at usikkerhet preger den sikkerhetspolitiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt, og at nye former for trusler utfordrer etablerte kapasiteter og etablert tenkning. I en slik sammenheng vil det være viktig at vi har en ressurs bestående av reservebefal som kan innkalles til nasjonale så vel som til internasjonale oppdrag.

Les hele rapporten fra Reservebefalsutvalget her: Innstilling om reservebefalet i et fremtidig perspektiv.

Kontaktperson for utvalget er Tor Hermann Hagen: T - 23 09 21 51