Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Ny og helhetlig politikk for havmiljøet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen presenterte i dag Stortingsmeldingen Rent og rikt hav. – Dette er et pionerarbeid. Norge er et av de første landene i verden som har utarbeidet en helhetlig politikk for alle sine hav-og kystområder, sier statsminister Kjell Magne Bondevik. (14.03.02) - Dette vil Regjeringen- St.meld. nr. 12 - Rent og rikt hav

Pressemelding

Dato: 14.03.02
Kontaktperson: Avd.direktør Per W. Schive 22 24 58 14

Ny og helhetlig politikk for havmiljøet

Regjeringen presenterte i dag Stortingsmeldingen Rent og rikt hav. – Dette er et pionerarbeid. Norge er et av de første landene i verden som har utarbeidet en helhetlig politikk for alle sine hav-og kystområder, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Bruken av kyst-og havområdene øker i alle deler av verden, også i Norge. Tiltak og inngrep skjer ofte uten grunnlag i tilstrekkelig kunnskap om sammenhengene mellom belastningene og effektene på økosystemene. Et sentralt mål for Regjeringens havmiljøpolitikk er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.

- Regjeringen ønsker å beskytte Barentshavet mot miljøtrusler. Det vil derfor bli utarbeidet en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet der hensynet til miljø, fiskerier, petroleumsvirksomhet og sjøtransport skal vurderes samlet. Som en del av dette foreslår Regjeringen at havområdet ikke åpnes ytterligere for olje-og gassvirksomhet inntil en konsekvensutredning av helårig petroleumsvirksomhet er på plass. Opprettelse av petroleumsfrie fiskerisoner i havområdene fra Lofoten og nordover skal også vurderes.

- Skipstrafikken langs Norskekysten vil øke, og faren for ulykker som kan føre til forurensninger blir dermed større. Regjeringen ønsker derfor å styrke kontrollen og overvåkingen langs kysten. Regjeringen utreder nå konsekvensene av en utvidelse av territorialfarvannet fra 4 til 12 nautiske mil med sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget snarest mulig. Dette vil bl.a. gi grunnlag for å etablere påbudte seilingsleder lenger ut fra kysten enn i dag.

Statsminister Kjell Magne Bondevik understreker hvor viktig det er at alle interesserte parter samarbeider om å ta vare på havmiljøet.

- Det er betydelige svakheter ved måten vi i dag forvalter våre hav-og kystområder på. Regjeringens politikk er å legge opp til en helhetlig og sektorovergripende havmiljøpolitikk, sier Bondevik.

Andre pressemeldinger om havmiljømeldingen