Historisk arkiv

Norum- komiteen: Organisering av Norges veterinærhøgskole og Norges landbrukshøgskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Arbeidsgruppe som skal vurdere organisering av Norges veterinærhøgskole og Norges landbrukshøgskole.

Mandat for arbeidsgruppe som skal vurdere hensiktsmessig organisering av NVH og NLH og etablering av tilfredsstillende fasiliteter for stasjonær undervisning i klinisk veterinærmedisin.

Utkast til rapport fra arbeidsgruppen skal foreligge ved utgangen av 2002. Utkastet sendes på en bred høring. Arbeidsgruppen oppsummerer uttalelsene og avlegger endelig rapport i mai 2003.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Bakgrunn

 

Det er fremmet et Dok 8-forslag i Stortinget (Dok 8:57 (2000-2001)) med følgende forslag:

”Stortinget ber Regjeringen legge frem for Stortinget en plan for å gjøre NLH til ”Grønt universitet”. I denne sammenheng bes Regjeringen vurdere en eventuell sammenslåing av NLH og NVH, samt vurdere lokalisering av nytt klinikkbygg for NVH til Ås”.

Forslaget ble diskutert i KUF-komiteen 10. mai og behandlet i Stortinget 12. juni. 2001. Komiteen hadde blant annet følgende merknader:

”Komiteen mener at det på fritt grunnlag er behov for en utredning av situasjonen ved Norges veterinærhøgskole for å løse problemet med behov for nytt klinikkbygg. Komiteen ber departementet foreta en slik utredning, hvor det også taes hensyn til tilknytning til Veterinærinstituttet, og kommer tilbake til Stortinget med dette”.

Utgangspunktet for utredningen er i hovedsak behovet for nytt klinikkbygg. Dette er et sentralt bygg ved NVH og vil utgjøre en stor investering. En stor del av bygningsmassen ved NVH er også nedslitt og lite tilpasset moderne virksomhet og har behov for større rehabilitering. Samtidig ønsker departementene å bruke denne anledningen til å se med nye øyne på strukturen mellom institusjoner med sammenfallende fagfelt og felles utfordringer. Dette gjelder både geografiske og organisatoriske strukturer.

Formål

 

Det overordnede målet med utredningen er todelt.

  1. Beskrive hvordan en på egnet måte kan etablere tilfredsstillende fasiliteter for stasjonær undervisning i klinisk veterinærmedisin på produksjonsdyr i Norge. Det forutsettes at den foreslåtte løsningen bygger på en analyse av dagens behov og undervisningsprinsipper og tar nødvendig hensyn til faglige, økonomiske og praktiske forhold. Det forutsettes nytt bygg. 
  2. Vurdere hensiktsmessig framtidig organisering av NVH og NLH for å skape fagmiljøer og institusjoner som kan hevde seg internasjonalt og skape slagkraftige miljø innenfor fremtidsrettet forskning og næringsutvikling. Det forutsettes at utvalget skisserer forslag til struktur og strategisk styring som vil dekke fremtidige kunnskapsbehov innen bioproduksjon, medisin, veterinærmedisin og miljøsektoren.

Oppdragsbeskrivelse

 

Utgangspunkt for arbeidet er behovet for å konsentrere og fokusere forskningsinnsatsen. Samtidig skal arbeidet med kommersialisering av forskningsresultatene og formidling til næringene og andre brukere stimuleres. Det skal også legges vekt på at næringene, andre brukere av forskning og utdanning ved disse institusjonene og samfunnet generelt får dekket sine kandidat- og kunnskapsbehov.

Ved vurdering av de alternative løsningene skal det legges vekt på at institusjonene bør styrkes ved at det oppnås synergieffekter både for utdanning og forskning og at det etableres større og mer robuste fagmiljø. Jfr. NFRs biofagevalueringer som konkluderer med at de norske forskningsmiljøene er små og fragmenterte. Det må vurderes om dette best kan løses ved å slå sammen/samlokalisere institusjoner eller gjennom flere omfattende samarbeidsavtaler.

Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke organisatoriske løsninger som kan medvirke til å utvikle gode fagmiljø innenfor nasjonalt prioriterte satsingsområder og mer tradisjonelle fagområder. NLH og NVH har et nasjonalt ansvar for kompetanse innen matvaresikkerhet og matvaretrygghet, og både nasjonalt og internasjonalt er det større oppmerksomhet om helkjedetenkning og kvalitetssikring innen matproduksjonen. Det ligger også et stort kunnskapspotensiale i koblingen opp mot ernæring/helse og humanmedisin. Akvakultur er et nasjonalt satsingsområde der disse to institusjonene har spesiell kompetanse på områdene avl, fôr, ernæring, teknikk, produktkvalitet og helse. Et annet viktig område framover er bioteknologi og genomforskning der NLH og NVH har etablert et tett samarbeid gjennom FUGE og ulike strategiske allianser. Dette samarbeidet og alliansene omfatter også andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner, spesielt Universitetet i Oslo. De to institusjonene har også et økende engasjement på sports- og kjæledyr, et nisjeområde som har stor etterspørsel og betalingsvilje i markedet. Arbeidsgruppen bør også vurdere andre fagområder av stor samfunnsmessig interesse i utredningen.

Arbeidsgruppen skal vurdere den mest hensiktsmessige organiseringer av NVH og NLH, herunder etablering av et ”grønt universitet”. Vurderingen bør omfatte både uendret status og lokalisering for de to høgskolene og andre mulige relasjoner disse høgskolene imellom og til andre FoU-institusjoner. Utredningen kan omfatte følgende alternativer:

  1. NVH og NLH selvstendige institusjoner som i dag (klinikkbygg på Adamstua)
  2. NVH og NLH som fakulteter under UiO (klinikkbygg på Adamstua)
  3. NLH og NVH organisert som en institusjon (lokalisert på Ås og Adamstua, klinikkbygg på Adamstua)
  4. Sammenslåing av NLH og NVH (klinikkbygg på Ås)
  5. NVH og NLH som ett fakultet under UiO (klinikkbygg på Ås)
  6. Flytting av NVH til for eksempel Rogaland (klinikkbygg i Sandnes)


Det må forutsettes at ved en lokalisering av klinikkbygget på Ås eller Sandnes, må hele NVH flyttes og lokaliseres sammen med klinikkbygget. Veterinærinstituttets plassering må være med i vurderingen på de ulike alternativene. 

Det forutsettes at arbeidsgruppen gjør seg kjent med øvrige relevante utredninger, rapporter og meldinger.

Gjennomføring

 

Arbeidsgruppen skal primært foreta faglige vurderinger av de aktuelle alternativene, i tråd med momentene over, og ende opp med 1-2 forslag. Arbeidsgruppen skal også legge ved anslåtte beregninger av kostnadene ved de(t) foreslåtte alternative(t/ne). Hvis arbeidsgruppen foreslår å flytte NVH, skal det kartlegges hvilke eiendommer og arealer NVH (og VI) disponerer/eier på Adamstua i dag. Det må også foretas beregninger på hva som kan selges som tomter (eller til andre formål) ved en eventuell flytting av NVH, og anslå verdiene av dette. I denne sammenhengen må det også vurderes om andre statlige aktører kan ha behov for deler av bygningsmassen (f. eks. UiO eller Ullevål sykehus). Det må lages grove kalkyler for totalkostnadene ved eventuelle nybygg på Ås, Adamstua eller i Sandnes. Det må også vurderes hva som kan benyttes av eksisterende fasiliteter og infrastruktur på Ås eller Sandnes (evt. ved Høgskolen i Stavanger) og eventuelle innsparinger av flytting på investeringer og drift. Det forutsettes at berørte institusjoner og Statsbygg bidrar med opplysninger og beregninger i denne delen av arbeidet.

Arbeidsgruppen skal arrangere et oppstartmøte med berørte institusjoner, sektoren og brukere på et tidlig tidspunkt i arbeidet.

Oppdragsgiver og utfører

 

Utdannings- og forskningsdepartementet og Landbruksdepartementet samarbeider om oppdraget, med Utdannings- og forskningsdepartementet som formell oppdragsgiver. Norgesnettrådet stiller med sekretariat for arbeidsgruppen.

Rapport og tidsfrist

 

Utkast til rapport fra arbeidsgruppen skal foreligge ved utgangen av 2002. Utkastet sendes på en bred høring. Arbeidsgruppen oppsummerer uttalelsene og avlegger endelig rapport i mai 2003.

Oppfølging

 

Saken legges frem for Stortinget for endelig avgjørelse.

Sammensetning av arbeidsgruppe

 

Kaare R. Norum, Oslo

prof. i ernæringsfysiologi (leder)

Mårten Carlsson, Sverige

tidligere rektor ved Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala og NOVA

Gabriella Dånmark, Ski

markedsdirektør i Matforsk

Johan Børsheim, Ulvik

privatpraktiserende veterinær

Wenche Frølich, Bærum/Stavanger

prof. i ernæring ved Høgskolen i Stavanger

Kirsten Indgjerd Værdal, Inderøy

bonde og avtroppende leder Norges Bondelag

Bjarne Aalvik, Bergen

spesialrådgiver Fiskeridirektoratet