Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vedlegg 1 M-l1/2000

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Vedlegg:

I Oversikt over arbeidsoppgaver innenfor resultatområdene.
2 Resultatindikatorer

VEDLEGG I

OVERSIKT OVER ARBEIDSOPPGAVER OG RESULTATOMRÅDER
Dette vedlegget er ikke fullstendig utfyllende når det gjelder fylkesmannens arbeidsoppgaver, men klassifiserer en hel rekke oppgaver innenfor ulike resultatområder. Det er formålet med arbeidsoppgavene som skal være førende for hvor tidsbruken skal føres.

RESULTATOMRÅDE 21, LANDBRUKSBASERT NÆRINGS- OG BYGDEUTVIKLING

Delresultatområde 2 1. 1 Jordbruk

All planlegging, rådgivning og kursvirksomhet rettet mot tradisjonelt j ord- og hagebruk
Forvaltning av BU-midlene rettet mot tradisjonelt landbruk (Inkl. midler via SLB)
Organisert beitebruk
Avlingsskadetrygd
Toprisordningen for melk
Konsesjon gris/høns
Samordning privat/offentlig rådgivning
Samarbeidstiltak
Lovforvaltning'

Delresultatområde 21.2 Skogbruk

All planlegging, rådgivning og kursvirksomhet rettet mot tradisjonelt skogbruk og oppbygging av skogressursene
Forvaltning av tilskuddsordninger i skogbruket
Forvaltning av skogavgift og rentemidler
Lovforvaltning
Samarbeidstiltak
Frø- og avlstiltak

Delresultatområde 21.3 Andre bygdenæringer

Strategisk næringsplanlegging
Arbeid med å utnytte utmarka i næringsøyemed planlegging, rådgivning og forvaltning i sammenheng med BU-midlene

RESULTATOMRÅDE 22, MILJØ- OG AREALFORVALTNING

Delresultatområde 22.1 Arealforvaltning

Arealforvaltning etter lovverket i
landbruket
plan- og bygningsloven
vassdrags- og veglov m.fl.

Tiltaksplaner i skogbruket
Områdeplaner i skogbruket
Kart- og geodataarbeid

' Lovforvaltningen må plasseres ut fra de intensjoner landbruksavdelingen legger til grunn

gjennom forvaltningen

Delresultatområde 22.2 Naturforvaltning

Miljøtiltak i skogbruket som skaper grunnlag for vilt, fisk, dyr, friluftsliv og naturopplevelser
Verneskog
Saker knyttet til naturvernog friluftslov

Delresultatområde 22.3 Kulturlandskap

Saker som gjelder dispensasjonssøknader og oppfølgning av brudd på kriteriene for generelle AK-tillegg
Forvaltning, rådgivning og planlegging i samband med spesielle AK-tiltak (særlige tiltak i kulturlandskapet)
Leplanting
Tunplanlegging
Fredede og verneverdige bygninger i landbruket
Kulturminnevern
Gangveger og skogsstier
Tilplantning av jordbruksareal ute av drift

Delresultatområde 22.4 Forurensning

Planlegging, forvaltning og rådgivning rettet mot punktutslipp og arealavrenning
Organisering av bekkelag
Tiltak etter forurensningsloven (spredeareal m,m)
Radioaktivitet
Skogskadeovervåkning

RESULTATOMRÅDE 23, INNTEKTS- OG VELFERDSPOLITISKE TILTAK

Delresultatområde 23.1 Avløsertilskudd

Avløser
Ferie og fritid
Sykdom
Landbruksvikar

Delresultatområde 23.2 Produksjonstilskudd

Alle oppgaver

RESULTATOMRÅDE 24, RETTLEDNING OG INTERNADMINISTRASJON

Delresultatområde 24.1 Intemadministrasjon

(Statskonsults definisjon)
INTERNE AKTIVITETER som ikke direkte er knyttet til framstillingen av slutt produktene, men som skal legge forholdene til rette for at virksomheten på en mest mulig effektiv måte kan levere sluttproduktene sine, herav f.eks:

Administrasjon av egen virksomhet:
Personalsaker
Budsjett- og regnskapsarbeid
Virksomhetsplanlegging
Møter som omhandler interne saker
Innkjøp av rekvisita og kontormateriell
Intern informasjon
Eiendomsforvaltning
Organisasjonsutvikling
Utvikling av interne, administrative retningslinjer

Hjelpe- og stabsfunksjoner i virksomheten:
Skrivetjeneste/forværelsetjeneste
Arbeidet med arkiv
Arbeidet med bibliotek
Distribusjon/transport/budtjeneste
Drift, utvikling og vedlikehold av edb-utstyr
Resepsjon/sentralbord

Opplæring/egenutvikling
Kurs og seminar
Litteraturstudier, lesning av tidsskrifter osv.

Delresultatområde 24.2 Kontrolloppgave

Tilskuddsordninger
investenngstilskudd
driftstilskudd
lover og instrukser
produksjonkontroll
investeringstiltak
bo- og driveplikt
konsesjon
Legalitetskontroll

Delresultatområde 24.3 Statistikk

Alle bidrag til offentlig statistikk

Delresultatområde 24.4 Beredskap

Utarbeidelse og vedlikehold av beredskapslager
Rapportering
Øvelser

Delresultatområde 24.5 Oppfølging av kommunene

Dette er et tverrgaående delresultatområde som skjærer på tvers av alle de andre resultatområdene, jfr tabell IA og 2A. Det skal altså angis ressursbruk innenfor hvert delresultatområde som er rettet inn mot kommunenivået, både ved det administrative og det politiske nivået. Arbeidet overfor kommunene kan ha karakter av:
informasjon
rådgivning
tilsyn/kontroll