Historisk arkiv

Foreslår å gi politiet utvidet tilgang til opplysninger om sosialhjelpsmottakere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen vil gi politiet og kriminalomsorgen en utvidet tilgang til opplysninger om sosialhjelpsmottakere, og foreslår å endre sosialtjenesteloven.

– De strenge taushetspliktsreglene for sosialtjenesten skal ikke lenger føre til at personer kan skjule seg for politiet og kriminalomsorgen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Politiet og kriminalomsorgen har i enkelte saker et behov for flere opplysninger om sosialhjelpsmottakere enn det sosialtjenesteloven i dag gir hjemmel til. Dette kan være kontaktopplysninger ved etterlysning av straffedømte, ved behov for avhør av mistenkte eller sentrale vitner, samt behov for informasjon om hvor straffedømte sosialhjelpsmottakere befinner seg ved innkalling til soning.

Sosialtjenesteområdet er samfunnets siste sikkerhetsnett for personer i vanskelige livssituasjoner, men også på dette området må hensynet til samfunnets behov for kriminalitetsvern veie tungt. Regjeringen foreslår derfor følgende endring:

  •  Kommunen gis adgang til å utlevere sosialhjelpsmottakeres kontaktopplysninger og opplysninger om deres mulige oppholdssted.
  • Opplysningene kan utleveres etter forespørsel fra politiet og kriminalomsorgen.