Historisk arkiv

Regjeringen og partene er enige: ny pensjonsordning for offentlig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Vi har fått på plass en bærekraftig pensjonsløsning for offentlig sektor som vil stå seg over tid. Den nye ordningen er god for både arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Nett-tv Pressekonferanse om ny pensjonsordning i offentlig sektor

Se sendingen her

Se sendingen her

LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter inngikk lørdag 3. mars en avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor. 

– Dette er en stor dag for alle offentlige ansatte som nå får en ny og fremtidsrettet pensjonsordning, men også for partene i arbeidslivet og regjeringen. En ny pensjonsordning var helt nødvendig for å sikre offentlig ansatte et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker. Nå blir det lønnsomt å jobbe lenger. Jeg ønsker særlig å takke partene i arbeidslivet for et godt samarbeid underveis i prosessen, sier statsminister Erna Solberg. 

– Jeg er veldig glad for at vi i fellesskap har kommet fram til en god løsning for alle parter. Dette er et resultat av et godt trepartssamarbeid. Det har selvsagt vært uenigheter underveis, men vi har gjennom hele prosessen hatt en god og konstruktiv dialog, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Hovedpunkter i avtalen

Avtalen innebærer at 

  • Det vil lønne seg å jobbe lenger
  • De som må slutte tidlig blir ivaretatt
  • Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
  • Alle offentlig ansatte får tjenestepensjon

Arbeidstakerne vil få gode pensjoner, med mulighet for tidlig uttak fra 62 år uten at pensjonen avkortes mot arbeidsinntekt. Årlig pensjon vil øke jo senere den blir tatt ut. 

For arbeidsgiverne innebærer avtalen at offentlig sektor får mulighet for å rekruttere og beholde god arbeidskraft, og en pensjonsordning med forutsigbare kostnader. 

– Den nye pensjonsløsningen er en gevinst for samfunnet. Den kommer oss alle til gode og bidrar til et bærekraftig velferdssamfunn. Dette er ikke en reform for å spare penger. Dette er en reform for å tilpasse offentlige pensjoner til endringene som ellers er gjort i pensjonssystemet, sier arbeids- og sosialministeren.

Gjelder fra 1963-kullet

Den nye ordningen innføres fra 2020 og gjelder for dem som er født i 1963 eller senere. Alderspensjonen tjenes opp uavhengig av folketrygden. Det blir dermed ikke nødvendig å samordne pensjonen med folketrygden, slik det gjøres i dag. 

Pensjonen skal fortsatt være livsvarig og reguleres på samme måte som i folketrygden. AFP omdannes fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig ytelse etter mønster av AFP i privat sektor.

Betinget tjenestepensjon

Det innføres et nytt pensjonselement – betinget tjenestepensjon. Den vil gi økt sikkerhet for den framtidige pensjonen for dem som ikke kvalifiserer for AFP, for eksempel fordi de faller ut av arbeidslivet eller skifter arbeidsgiver før de fyller 62 år. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år, og er på samme måte som tjenestepensjon og AFP en livsvarig ordning.

Overgangsordninger

De som omfattes av de nye reglene og som har opptjening i dagens ordning, beholder disse rettighetene når de starter opptjeningen i den nye ordningen. Opptjening etter begge ordningene skal kunne tas ut fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting. 

Dagens tjenestepensjonsordning skal fortsatt gjelde for dem som er født i 1962 eller tidligere. 

De offentlige tjenestepensjonsordningene har i dag en overgangsordning som gir dem som er født i 1958 eller tidligere en såkalt individuell garanti. Garantien sikrer alle med full opptjening en samlet pensjon på minst 66 prosent av sluttlønnen når de tar ut pensjonen ved 67 år. Avtalen som nå er inngått, innebærer at det også gis et tillegg for årskullene 1959–1967. Disse får et tillegg som gradvis trappes ned. 

De første årskullene som mister dagens AFP-ordning – årskullene 1963-1970 – får et eget overgangstillegg. Tillegget utgjør 0,15 G for 1963-kullet og trappes gradvis ned for de påfølgende årskullene. 

Samordning av dagens tjenestepensjon med ny alderspensjon i folketrygden utformes slik at alle vil få utbetalt tjenestepensjon. Dette vil gjelde for personer født i 1954 og senere. 

Særaldersgrenser

Partene har avtalt hvordan de sammen skal utrede og avtale løsninger for personer som har særaldersgrenser. Slike løsninger skal kunne virke fra 2020. Når offentlig tjenestepensjon er på plass, vil dette arbeidet starte opp. 

Lovforslag

Det vil bli laget et lovforslag basert på avtalen for gruppene som i dag har lovfestede pensjonsordninger. Forslaget sendes ut på ordinær høring før det oversendes til Stortinget for behandling.

 

Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

(Merknad: Avtalen finnes i to versjoner. Begge versjonene er like, med unntak av avtalens punkt 13 om svarfrist, som har litt ulik formulering. Datoen for svarfrist er den samme i begge avtaler. Begge avtalene følger fortløpende etter hverandre i filen nedenfor.)