Historisk arkiv

Ny kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å etablere en midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører. Ordningen skal sikre at deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) får beholde sitt tilbud.

ENDRET 1. OKTOBER 2020:

Kompensasjonsordningen for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører er avviklet. Ordningen var midlertidig som følge av covid-19.

Arrangører av arbeidsmarkedstiltakene VTA og AFT har inntekter gjennom salg av varer og tjenester. Under koronapandemien har mange bedrifter mistet hele eller deler av disse salgsinntektene. Veien ut av krisen må handle om at Norge etter krisen må skape mer og inkludere flere.

Inkludere flere

– Jeg er glad vi nå kan trygge tilbudet til personer som står langt fra en ordinær jobb gjennom denne nye kompensasjonsordningen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Inkluderingsdugnaden og bedre integrering har lenge vært blant regjeringens prioriterte prosjekter. Alle som kan jobbe, bør få muligheten til å jobbe.

Nå får tiltaksarrangørene som har tapte salgsinntekter knyttet til disse ordningene kompensert opp til 80 prosent av de tapte inntektene for å forhindre konkurser. Regjeringen foreslår å bevilge 180 millioner kroner til ordningen.

De forhåndsgodkjente tiltaksarrangørene er som hovedregel aksjeselskap eid av kommuner og fylkeskommuner. Det skal ikke utbetales utbytte. Virksomhetene har skattefritak og kommer derfor ikke inn under kompensasjonsordningen som er etablert for skattepliktige virksomheter.

Tilskudd

Regjeringen foreslår en ordning hvor forhåndsgodkjente tiltaksarrangører får et tilskudd som skal dekke 80 prosent av tapte salgsinntekter knyttet til tiltakene AFT og VTA for perioden mars – mai sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019.  

For å komme inn under ordningen må salgsinntektene i 2019 ha utgjort minst 20 prosent av virksomhetens samlede inntekter i 2019. Nav skal forvalte ordningen.