Historisk arkiv

Ny adopsjonslov på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Den 14. oktober 2014 la Adopsjonslovutvalget fram sin utredning NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov. Utvalget har foretatt en fullstendig og prinsipiell vurdering av adopsjonsinstituttet og en generell vurdering av hva adopsjonsloven bør inneholde, herunder laget utkast til ny adopsjonslov.

Adopsjonslovutvalgets forslag bygger blant annet videre på utredningen i NOU 2009: 21 Adopsjon – til barnets beste.

Adopsjonslovutvalgets forslag

Utvalget foreslår en ny og mer pedagogisk adopsjonslov. Mange av forslagene i lovutkastet er presiseringer av gjeldende regler og lovfesting av praksis foreslås noen helt nye bestemmelser.
For ytterligere informasjon vises det til utsendt høringsbrev.

- Adopsjon dreier seg framfor alt om å gi et barn som trenger det, et godt og varig hjem. I adopsjonsprosessen er det derfor barnets grunnleggende interesser som skal sikres, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Utredningen sendes på høring med høringsfrist 5. mars 2015. Etter høringen vil barne-, likestillings- og inkluderingsministeren vurdere hvordan utredningen bør følges opp.

Les høringsnotat NOU 2014:9 Ny adopsjonslov.