Historisk arkiv

Retningslinjer om bruk av egenerklæringer fra sakkyndige i barnevernsaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Retningslinjene er gjeldende fra 1. september 2014

Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. BLD gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker.

Sakkyndige som påtar seg oppdrag i barnevernsaker er underlagt regler om habilitet og har en selvstendig plikt til å vurdere denne. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gir nå retningslinjer om bruk av egenerklæring for sakkyndige i barnevernsaker. 

Formålet er å legge til rette for større åpenhet om den sakkyndiges forhold til oppdragstakere og beslutningsorganer, samt å bidra til en økt bevisstgjøring om habilitetsproblematikk. Departementet mener dette vil bidra til å øke tilliten til de sakkyndige og beslutningene som fattes.

Egenerklæringen skal blant annet gi en oversikt over den sakkyndiges tidligere oppdrag for oppdragsgiveren, samt om tidligere oppdrag som fagkyndig nemndsmedlem og/eller meddommer de siste to år. Sammen med egenerklæringen skal den sakkyndige også vedlegge sin CV som blant annet skal inneholde informasjon om den sakkyndiges grunnutdanning, spesialisering og faglig praksis. Dette vil gjøre det enklere for oppdragsgivere å finne en sakkyndig med tilstrekkelig faglig kompetanse, og bidra til å sikre sakkyndige rapporter med god kvalitet.  

Departementet har fått innspill til retningslinjene fra berørte instanser og aktører. Retningslinjene vil gjelde 1. september 2014, da de berørte parter og instanser vil trenge noe tid på å innarbeide nye rutiner.

Last ned retningslinjene her.