Historisk arkiv

Nyheter

Barnevernet tema på møte for utenlandske diplomater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

4. mai arrangerte Utenriksdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet et informasjonsmøte om norsk barnevern. Haagkonvensjonen 1996 og nye retningslinjer vil gjøre det enklere å samarbeide på tvers av landegrenser i barnevernssaker.

- Jeg er glad for å møte representanter fra de ulike ambassadene. Det å ha en god dialog med utenlandske myndigheter er viktig for oss, og bakgrunnen for møtet var å informere utenlandske ambassader om hvordan det norske barnevernet fungerer, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Lettere å samarbeide med andre land
Formålet med møtet var å informere om hvordan det norske barnevernet jobber. Det ble også opplyst om to konkrete endringer som vil styrke samarbeidet med andre land i barnevernssaker.

1. juli trer Haagkonvensjonen 1996 i kraft i Norge. Konvensjonen legger til rette for samarbeid og informasjonsutveksling mellom konvensjonsstater i foreldrekonflikter og barnevernsaker på tvers av landegrenser. Hver stat utpeker en sentralmyndighet som har en nøkkelrolle i det løpende samarbeidet om enkeltsaker etter konvensjonen. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) er utpekt som sentralmyndighet. Konvensjonen har over 40 tilsluttede medlemmer, inkludert alle EU-landene.

Barne- og likestillingsdepartementet har også utgitt retningslinjer til kommunene om hvordan de skal håndtere barnevernssaker der barn har tilknytning til flere land. Det skal gjøre det enklere for barnevernet å vite hvordan de skal gå fram i slike saker. Blant annet fremgår det av retningslinjene at barneverntjenesten alltid skal forsøke å kontakte barnets familie i utlandet før de starter en sak om omsorgsovertakelse.

Retningslinjenes legger også føringer for konsulær bistand og barnevernets samarbeid med utenlandske utenriksstasjoner

Fokus på barnets beste
Barnevernloven gjelder for alle barn som oppholder seg her i landet, uavhengig av barnets statsborgerskap, oppholdsstatus eller bakgrunn. Alle barn som bor i Norge har rett til beskyttelse mot overgrep og omsorgssvikt. Barnevernet er en hjelpetjeneste og skal alltid jobbe for barnas beste.

På møtet snakket følgende:

  • Solveig Horne – barne- og likestillingsminister (FrP)
  • Mari Trommald, direktør, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
  • Pernille Pettersen Smith, direktør, Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
  • Camilla Kayed, fagsjef, Barneombudet
  • Øyvind Hernes, underdirektør, Utenriksdepartementet

Den internasjonale debatten om norsk barnevern har skapt stor interesse. 65 deltakere fra 51 land deltok på informasjonsmøtet i UD, flere på ambassadørnivå. Barnevernet har også tidligere vært tema for liknende informasjonsmøter.