Historisk arkiv

Midlertidig lov for barnevernet og fylkesnemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet foreslår en midlertidig lov for å sikre at barnevernet og fylkesnemnda fortsatt skal kunne ivareta sine oppgaver under koronautbruddet.

Proposisjonen inneholder forslag om en midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19. Dette er i hovedsak en videreføring av bestemmelser fastsatt i midlertidig forskrift 3. april 2020 nr. 575, om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda, gitt i medhold av koronaloven.

Det er usikkert hvordan utbruddet av covid-19 vil påvirke samfunnet i tiden fremover. Sykdom og smitteverntiltak vil fortsatt kunne påvirke driften i barnevernet og fylkesnemda. Formålet med loven er å tilrettelegge for ivaretakelse av barns rett til hjelp, omsorg og beskyttelse etter barnevernloven og for en forsvarlig og rettssikker virksomhet i fylkesnemnda.

Sykdom og smitteverntiltak som følge av koronautbruddet kan i ytterste konsekvens bety at barnevernet eller fylkesnemnda ikke kan gi barna en trygg og forsvarlig oppfølging.

– Loven skal være en sikkerhetsventil for at barnas behov blir ivaretatt under koronakrisen. Den skal også sikre at fylkesnemnda kan behandle saker på en forsvarlig måte innen rimelig tid. Vi må ha disse mulighetene for å sikre barnas beste i en situasjon som raskt kan endres, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Ropstad understreker at unntakshjemlene kun kan tas i bruk hvis det er nødvendig på grunn av covid-19. Dette må alltid vurderes konkret slik at normal aktivitet og kvalitet opprettholdes der det er mulig.

Forslagene gjelder:

  • utvidet adgang til fjernmøter og fjernavhør i fylkesnemnda
  • utvidet adgang til at saker i fylkesnemnda kan avgjøres etter en kombinasjon av muntlig og og skriftlig behandling
  • adgang til at rådslagning og avstemning i fylkesnemnda kan ved fjernmøte
  • myndighet for Bufetat til midlertidig å flytte barn mellom institusjoner
  • forenklede regler for oppfølgings- og tilsynsbesøk i fosterhjem og institusjon

Det er foreslått at den midlertidige loven skal vare til 1. januar 2021. Stortinget vil kunne forlenge lovens varighet og oppheve loven på et tidligere tidspunkt hvis det ikke lenger er behov for den. Departementet vil følge utviklingen nøye.

Les Prop. 112 L (2019–2020)