Historisk arkiv

Ikke fritt fram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Debatten om forslaget til unntaksordning i foreldrepengeordningen gir et inntrykk av at fedrekvoten er i fri flyt. Det er den ikke. Regjeringen vil gjøre det enklere for familier å få brukt hele foreldrepermisjonen sammen med barna.

For de fleste familier hvor begge foreldrene er ordinære arbeidstakere med ordinære arbeidstider vil dette forslaget ikke medføre endringer eller mulighet for overføring av kvoter.

Norge har en god og sjenerøs foreldrepengeordning. Den gir foreldrene en unik mulighet til å kombinere yrkesaktivitet og omsorg for små barn. I dag er det underforbruk av foreldrepermisjonen fordi ikke alle foreldre har mulighet til å ta ut sin kvote. Regjeringen ønsker at flest mulig foreldre skal kunne benytte seg av hele permisjonstiden. Vi har derfor sendt på høring et forslag som åpner for unntak fra kvotene i noen flere situasjoner enn i dag. I dag kan kvoten overføres til den andre forelderen bare ved sykdom. I høringsforslaget åpnes det for unntak også ved arbeidsledighet under den andre foreldres permisjonstid, ved arbeidsopphold i utlandet, for selvstendig næringsdrivende, når mors arbeidssituasjon tilsier det og for personer som gjennomfører straff. Dette er ikke en uthuling av fedrekvoten. Unntaksordningen gjelder både mødrekvoten og fedrekvoten. Vi vet ikke hvordan ordningen vil slå ut, men hensikten er at flere familier skal få mulighet til å benytte hele foreldrepermisjonen sammen med barnet. 

 

Det følger av samarbeidsavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti og av regjeringsplattformen at mødre- og fedrekvoten på ti uker skal bestå. Vi skal sikre familiene fleksibilitet og valgfrihet. Som varslet i regjeringserklæringen og samarbeidsavtalen åpnes det for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier.

Det skisseres to alternative modeller for etterfølgende kontroll og dokumentasjon: En modell med stikkprøvekontroll og en viss grad av dokumentasjonskrav, og en modell uten dokumentasjonskrav.

I dag tar om lag 90 prosent av fedre som har rett til fedrekvote ut hele eller deler av denne. Hovedregelen fra 1. juli i år er 10 ukers kvoter til mor og far. Er du i dag forhindret fra å ta ut kvoten av andre grunner enn sykdom vil familien miste disse foreldrepengedagene. Dette er et forslag til en unntaksordning for noen grupper som i dag har problemer med å avvikle kvotene sine. Innspillene i høringsrunden blir viktige å lytte til.