Historisk arkiv

Svar på spørsmål nr. 1612 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Ad. forslag i revidert statsbudsjett om å slette bompengeselskapenes gjeld

Hvilke forslag som regjeringen fremmer, og når, vil regjeringen varsle Stortinget om på vanlig måte.

Mindre bompenger er en viktig sak for FrP. Med FrP i regjering er da også bompengeandelen i veiinvesteringer redusert fra 40 prosent i den forrige regjeringens NTP til 28 prosent i dagens NTP, og det tas sikte på at den skal videre ned. I Granavolden-plattformen er det en ambisjon om å innføre skattefradrag for store bompengeutgifter. 

Regjeringen legger handlingsregelen for bruk av oljepenger til grunn for finanspolitikken. Innenfor handlingsregelens rammer prioriteres tiltak som investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt skattelettelser. Det legger til rette for vedvarende økonomisk vekst og bærekraftige offentlige finanser.

Regjeringen har som andel av handlingsrommet brukt omlag dobbelt så mye som forrige regjering på slike tiltak. Samferdselsbudsjettet er økt med 75 pst. siden Senterpartiet var i regjering. I 2019 planlegger regjeringen å åpne 104 kilometer ny firefeltsvei. Til sammenligning var lengden på det totale motorveinettet i 1990 på 73 kilometer. Når FrP ønsker å bruke mer penger på veibygging, er det i tråd med regjeringens overordnede prioriteringer.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 200 mill. kr til å rive bomstasjoner ved å slette bompengegjeld og stoppe innkrevingen av bompenger. Bomstasjonene som skal rives i år er i prosjektene Fv544 Halsnøysambandet i Hordaland, Fv17 Tverlandet – Godøystraumen i Nordland og Listerpakken i Vest-Agder.

Fra 2017 er det årlig bevilget om lag 500 millioner kroner for å redusere bomtakstene med vår tilskuddsordning. I Granavolden-plattformen er det en ambisjon om å fortsette reduksjonen av takster i eksisterende bompengeprosjekter gjennom å doble bevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning. Dette er et tilskudd opposisjonen har stemt imot. Til sammen har 40 prosjekter fått tilsagn om tilskudd hittil.

Regjeringen har også utført mange andre tiltak for å redusere det bilistene betaler i bompenger:

 • Nedbetalt restgjeld i fire bompengeprosjekter, som avviklet innkrevingen i 2014.
 • Nedbetalt gjeld i ett prosjekt før innkrevingen startet opp, samt delvis innfridd gjeld i ett prosjekt. Dette har til sammen spart bilistene årlig for 80–85 mill. kr i bompenger.
 • Endringer i tidligere finansieringsopplegg for utbygging av prosjektene E134 Seljord-Åmot i Telemark og E6 Helgeland nord i Nordland. Bilistene spares for 900 mill. kr.
 • Redusert bompengebidrag på 120 mill. kr for prosjektet E16 Fønhus - Bagn i Oppland.
 • Redusert bompengebidrag på 310 mill. kr ved at prosjektet rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand i Bypakke Grenland fullfinansieres med statlige midler.

Granavolden-plattformen inneholder også en rekke punkter knyttet til bompenger:

 • Fortsette arbeidet med å effektivisere bompengesektoren for å redusere bompengebelastningen for bilistene.
 • Innføre fradrag for bompengeutgifter.
 • Sikre at utenlandske vogntog betaler bompenger og andre avgifter.
 • Redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter i kommende NTP.
 • At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet.
 • Fortsette reduksjonen av takster i eksisterende bomprosjekter gjennom å doble bevilgningene til tilskuddsordningen for redusert bompengebelastning.
 • At bompengeandelen i nye prosjekter ligger fast eller reduseres når kostnadene ved prosjektet reduseres.
 • Åpne for lengre nedbetalingstid for bompengegjeld i fergeavløsningsprosjekter.
 • Innføre statlig delgaranti for bompengelån til riksveiprosjekter i fylker som er nær grensen for hvor mye garantier de kan stille, der ordningen gir en reell risikodeling mellom stat og fylke.

La meg avslutningsvis minne om at Senterpartiet hadde samferdselsministerposten fra 2005 til 2013, og at Senterpartiet gjennom disse årene bidro til økende vedlikeholdsetterslep og økt forfall på veinettet, underfinansierte veiprosjekter og høy bompengeandel. Det er også velkjent at Senterpartiets Liv Signe Navarsete etter en studietur til Japan i 2007 gikk inn for å prioritere lyntog på bekostning av bil, helt uten å ta inn over seg at Japan da hadde 25 ganger så mange innbyggere som Norge. 

Med hilsen

Siv Jensen