Historisk arkiv

Svar på spørsmål nummer 350 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sigrid Simensen Ilsøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Skatteoppkrevingen

Jeg viser til brev 21. november fra Stortingets president, vedlagt følgende skriftlige spørsmål fra stortingsrepresentant Sigrid Simensen Ilsøy:

Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten blant annet med begrunnelse av at den skal bli mer effektiv. De seks kommunene i Hallingdal slo skatteoppkrevingskontorene sine sammen i 2005. Da var det tilsammen 12 årsverk. I 2019 jobber det 6 årsverk ved kontoret. Innkrevingsprosenten er hele 98 pst. Kan statsråden garantere at ved en ev. statlig innkreving vil innkrevingsprosenten i Hallingdal opprettholdes og ev. økes, og hva anser statsråden kan være ytterligere effektiviseringsgevinst?

Svar:
Hovedformålet med overføringen av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatte­etaten er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivs­kriminalitet og svart økonomi. Dette arbeidet er svært viktig for regjeringen og overføringen vil gi samordnet og styrket kontroll av skatt og avgift - et av våre viktigste verktøy for å avsløre arbeidslivskriminalitet. Ved å overføre arbeidsgiverkontrollen til Skatteetaten sikrer vi bedre og mer effektive kontroller. Vi får lettere samhandling mellom kontrolletater og politiet.

Vi styrker rettsikkerheten for den enkelte og sikrer lik behandling av like saker. Det skal ikke kunne være slik at den enkelte skattyter behandles forskjellig avhengig av hvilken kommune de bor i. I tillegg vil overføringen innebære en klar forenkling for skattytere, ved at de kun vil få én etat å forholde seg til i skatte- og avgiftssaker.

Kommunene i Hallingdal har gjort en god jobb, og har samlet og effektivisert skatteopp­krevingen, uten at dette har gått på bekostning av resultatene og tjenestetilbudet. Samtidig er det slik at det fortsatt er et vesentlig effektiviseringspotensiale for den samlede skatteoppkrevingen i Norge. Det er i dag 227 kommunale skatteoppkrever­kontor som bruker 1279 årsverk på skatteoppkrevingen. I tillegg kommer 68 årsverk i Skatteetaten som arbeider med oppfølging av de kommunale skatteoppkreverne. Skatteetaten skal løse oppgaven med totalt 918 årsverk. Dette gir en effektivisering på 429 årsverk. Et tydelig eksempel på potensialet er skatteregnskapet: Her brukes det i dag om lag 185 årsverk rundt om i kommunene, mens Skatteetaten vil kunne løse oppgaven med 45 årsverk, en reduksjon på hele 76 prosent. Samlet innebærer overføringen en varig effektiviseringsgevinst på 370 mill. kroner årlig.

Regjeringen vil legge skatteoppkreveroppgavene til 56 steder i hele landet der Skatteetaten allerede har kontorer. Slik skaper vi sterke fagmiljøer mange steder. Det gir sterke fagmiljøer også i distriktene, det motsatte av sentralisering. For eksempel vil Oslo-området med den nye ordningen få en relativt sett mindre del av arbeidsplassene. Fordelingen mellom fagområdene er anslått til 45 årsverk til skatteregnskap, 400 årsverk til arbeidsgiverkontroll, 401 årsverk til innkreving og 55 årsverk til veiledning/arkiv, i tillegg til 17 til IT og administrative tjenester.

Skatteregnskapsoppgavene skal utføres i Oslo og Grimstad. Forslaget innebærer at det blir spesialiserte enheter innen skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll. Skatteetaten vurderer nå arbeidsfordelingen mellom kontorene som en del av arbeidet med å overføre skatteoppkrevingen, og se på om det er behov for ev. mindre justeringer. Den endelige arbeidsfordelingen mellom kontorene blir sannsynligvis klar i begynnelsen av 2020.

Det er riktig at skatteoppkrevernes resultater er svært gode. For skatt skyldes det først og fremst en forskuddsordning hvor arbeidsgiver gjennom skattetrekket i praksis er den viktigste «skatteoppkreveren». En annen grunn til de gode resultatene er at alle de skatteoppkreverne bruker det landsdekkende innkrevingssystemet "Sofie". Det er Skatteetaten som har utviklet og står for drift av dette systemet. Samtidig har vi også svært mange dyktige og kompetente ansatte rundt omkring på de kommunale skatteoppkreverkontorene. Det ligger til grunn for overføringen at de ansatte og deres kompetanse skal være med videre i Skatteetaten. Det er derfor ingen grunn til å tro at resultatene skal bli dårligere etter overføringen.

Med hilsen

Siv Jensen