Historisk arkiv

Ber Finanstilsynet evaluere pilar 2-prosessen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet evaluere fastsettelsen av de såkalte pilar 2-kapitalkravene for bankene. Departementet peker spesielt på viktigheten av transparens og systematisk oppbygging av pilar 2-kravene, og varsler at det kan bli aktuelt med nærmere regulering av rammene for pilar 2-prosessen.

Bankenes kapitalkrav skal gjenspeile den samlede risikoen bankene står overfor. Finansdepartementet fastsetter den generelle delen av bankenes samlede kapitalkrav bl.a. gjennom systemrisikobufferkrav etter regelverkets pilar 1. Finanstilsynet fastsetter jevnlig bankspesifikke krav i pilar 2 som skal dekke risiko for den enkelte bank som ikke dekkes av den generelle delen.

Finanstilsynet har i brev 2. mars 2020 til departementet vurdert forholdet mellom generelle bufferkrav og pilar 2-prosessen, i tråd med departementets oppdragsbrev 11. desember 2019. I brevet som departementet i dag har sendt Finanstilsynet, belyses flere sider ved utmålingen av pilar 2-krav og såkalte kapitalkravsmarginer, og departementet ber Finanstilsynet evaluere sitt pilar 2-system, og herunder sammenlikne sine metoder for fastsettelse og nivå på norske pilar 2-krav med det som følger av systemene i et utvalg relevante europeiske land. Departementet varsler også at det kan bli aktuelt med nærmere regulering av rammene for pilar 2-prosessen.

Les mer: