Historisk arkiv

Ønsker at flere skal komme inn på boligmarkedet gjennom leie-til-eie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil legge til rette for at flest mulig som ønsker det, skal kunne eie sin egen bolig. Finansdepartementet vurderer derfor en endring i skatteloven som kan åpne opp for mer privat leie-til-eie i borettslag.

– Med dagens høye boligpriser og kravet til egenkapital er det mange, og særlig unge, som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. En endring av skattereglene kan bidra til at flere kan få eierskap til sin egen bolig gjennom leie-til-eie-modellen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Reglene for beskatning av boligselskap/andelseiere i skatteloven setter i dag begrensninger på hvor stor andel av boligenhetene som kan leies ut (maksimalt 15 prosent) for at de fleksible reglene skal gjelde. Skattereglene kan derfor gi disinsentiver til å inngå leie-til-eie-kontrakter i boligselskap. Private boligutviklere har gitt uttrykk for at det er flere boligprosjekter hvor man kunne inngått avtaler om leie-til-eie med minst 30 prosent av boligene i borettslaget, og at det derfor er etterspørsel etter flere slike boliger. 

Regjeringen tar sikte på at eventuelt forslag til lovendring sendes på høring og at det fremmes forslag om dette i 2022-budsjettet.

Bakgrunn

Skatteloven § 7-3 gir særregler for beskatning av boligselskap og andelshavere. Boligselskap som er omfattet av reglene, skal ikke behandles som eget skattesubjekt, selv om det er et selskap med begrenset ansvar, f.eks. et boligaksjeselskap. Både formue og inntekt skal i stedet fastsettes og skattlegges fullt ut hos andelshaverne (deltakerfastsetting).

Bortfall av deltakerfastsetting av boligselskap vil ha konsekvenser både for selskap og andelshavere.

I privat regi består leie-til-eie-konseptet gjerne av en tidsbegrenset leiekontrakt for 3 til 5 år mellom utbygger og leietaker, kombinert med en rett til å kjøpe leiligheten (andelen) i løpet av bygge- og leieperioden til uendret fastpris.

Skattedirektoratet har i veiledende uttalelse av 18.12.19 og i Skatte-ABC lagt til grunn at skattereglene for borettslag i skatteloven § 7-3 bare gjelder når minst 85 prosent av leieinntektene kommer fra personlige andelshavere (skatteloven § 7-3 tredje ledd bokstav a). Etter denne tolkningen kan maksimalt 15 prosent av leieinntektene i slike selskaper komme fra andre enn andelshavere hvis disse reglene skal komme til anvendelse. Den nevnte uttalelsen slår fast at en boligutviklers fremleie, for eksempel under en leie-til-eie-modell, ikke vil regnes som leieinntekter fra andelshavere. Retten til å få skatten fastsatt etter skatteloven § 7-3, kan dessuten falle bort selv om prosentkravet på under 15 prosent ekstern utleie er oppfylt, når en større andel av leilighetene fremleies, eller hvor leilighetene leies ut over lengre tidsrom (Skattedirektoratets forskrift til skatteloven § 7-3-1 annet ledd).