Historisk arkiv

Utvalg skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal gjennomgå og vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet. Utvalget har fått i oppdrag å foreslå en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen både på regelverksområdet og tilsynsområdet, og som gir gode rammer for Finanstilsynets virksomhet også fremover.

– Finanstilsynet har en meget viktig oppgave som tilsynsorgan på finansmarkedsområdet, og bidrar med sitt arbeid til å fremme finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Det er viktig at rammene for dette arbeidet er godt tilpasset utviklingen fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finanstilsynets virksomhet, regelverket som Finanstilsynet forvalter, tilsynsvirkemidler og tilsynsmetodikk har endret seg vesentlig over tid. Finanskrisen i 2008-2009 førte blant annet til omfattende utvikling av felles internasjonale prinsipper for finansmarkedsreguleringen. Finanstilsynet må i tråd med dette fortolke og anvende EØS-regler i stort omfang. Finanstilsynsloven og rammene for Finanstilsynets virksomhet har vært gjenstand for endringer og justeringer opp gjennom årene, men det har hittil ikke vært foretatt en samlet og helhetlig gjennomgang av loven og virksomheten.

– Selv om loven med sin generelle utforming har gjort det mulig å ta høyde for utviklingen hittil, er det nå tid for en gjennomgang av loven. Bl.a. skal utvalget også gjennomgå arbeidsdelingen og arbeidsformen mellom departement og tilsyn, og vurdere alternative måter å innrette arbeidet på, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Utvalget skal ledes av advokat Endre Skjørestad, og vil bestå av medlemmer med solid kompetanse innenfor relevante fagområder.

Utvalget har frist 1. desember 2022.

Mandat (PDF)

Utvalgets sammensetning:

  • Advokat Endre Skjørestad, Sandnes (leder)
  • Professor Jostein Askim, Oslo
  • Postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, Bergen
  • Direktør Jesper Berg, København
  • Professor Hilde Christiane Bjørnland, Bærum
  • Generalsekretær Kaj-Martin Georgsen, Oslo
  • Advokat Amund Noss, Oslo
  • Leder for kommunikasjon og innovasjon Rea Parashar, Bergen
  • Direktør Ingrid Finboe Svendsen, Trondheim
  • Rådgiver Katrine Trovik, Bergen