Historisk arkiv

Regjeringen vil sikre at kommunene planlegger nok boliger for eldre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Å bygge eller oppgradere sykehjem og omsorgsboliger tar flere år. Med den forventede økningen i antall eldre, er det avgjørende at kommunene planlegger eldres botilbud på en god måte. Regjeringen vil derfor be statsforvalterne om å veilede og følge opp kommuner som ikke har lagt planer for fremtidens botilbud.

- Vi vet at det kommer en kraftig økning i antall eldre og at mange av disse vil ha behov for tilrettelagte boliger. Mange kommuner er godt forberedt på dette, men det er store forskjeller. Vi vil derfor be statsforvalterne om å veilede og følge opp kommuner som ikke har laget planer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I SSBs framskrivninger anslås det at etterspørselen etter heldøgns omsorgsplasser vil øke fra 65 353 i 2017 til om lag 87 000 i 2035.

Staten tar en del av regningen

I 2008 ble investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger innført. Formålet er å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av institusjonsplasser og omsorgsboliger, ved at staten tar en del av regningen. I 2014 økte regjeringen den statlige tilskuddsandelen fra 35 til 50 prosent.

Under Solberg-regjeringen har den samlede tilsagnsrammen vært på om lag 32,8 milliarder kroner, og det er lagt til rette for tilskudd til om lag 19 500 heldøgns omsorgsplasser. De siste syv årene har over 300 kommuner mottatt tilsagn om tilskudd.

Ny kartlegging

I 2019 og 2020 var det færre søkere til investeringstilskuddet. Helse- og omsorgsdepartementet ba Husbanken om å kartlegge årsakene til dette. Kartleggingen viser at fremdriften i kommunene har blitt forsinket av kommunesammenslåinger og korona-pandemien, og at dette er viktige årsaker til at det kom færre søknader. Samtidig har kommunene større oppmerksomhet på forebyggende innsats og hjemmebasert omsorg, noe som kan redusere behovene for kommunale bygg. Kartleggingen ble gjennomført med bistand fra Agenda Kaupang, og kan leses her.

Fra 2022 vil det innføres et plankrav når kommunene søker på investeringstilskuddet. Kravet skal bidra til at kommunene får bedre kunnskap om egen situasjon og til at de utvikler planer for å møte behovene for det fremtidige bo- og tjenestetilbudet.