Historisk arkiv

Hevet krav om botid for rett til varig opphold i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Botidskravet for rett til permanent oppholdstillatelse heves fra tre til fem år for flyktninger, utlendinger med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og utlendinger som gis oppholdstillatelse i familieinnvandring med disse.

Når en får permanent oppholdstillatelse i Norge, innebærer det i utgangspunktet en varig rett til opphold, som ikke trenger å fornyes.

Loven trer i kraft i dag og gjelder fra 1. desember 2020. Utlendinger som oppfylte det tidligere botidskravet på tre år per 1. desember og som søker om permanent oppholdstillatelse innen 1. februar 2021, er unntatt fra de nye reglene.

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert lovvedtaket om endringer i utlendingsloven og statsborgerloven. Loven har sin bakgrunn i et representantforslag fra Fremskrittspartiet (Dok. 8:71 L (2020-2021).