Historisk arkiv

Historisk arkiv

Stortingsmelding om videre politikk for Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil videreutvikle Svalbard gjennom å satse på forskning, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Det kommer frem i regjeringens stortingsmelding som ble lagt frem i dag.

– Hovedlinjene i meldingen er at norsk svalbardpolitikk ligger fast, og at Longyearbyen også for fremtiden skal være et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

For å støtte Longyearbyen lokalstyre i det arbeidet som nå gjøres for å bygge sikre boliger etter skredulykken i vinter, foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at det bevilges 10 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de 50 millioner kronene som ble bevilget i  nysalderingen i 2015 til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen. Regjeringen har også lagt til rette for driftshvile i Svea og Lunckefjellgruva i inntil tre år fra 2017, noe som gir mer tid til omstilling.

– Vi vil videreutvikle Longyearbysamfunnet gjennom økt satsing på eksisterende virksomhet som reiseliv, forskning og høyere utdanning. Vi vil sette i gang et arbeid for utvikling av reiselivet i Isfjord-området og nærområdene rundt lokalsamfunnene. I tillegg vil vi legge til rette for utvikling av et mer allsidig næringsliv innenfor rammene av svalbardpolitikken, sier Anundsen.

I meldingen kommer det også fram at regjeringen vil utvikle en overordnet strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard.

– Det er viktig med en tydelig norsk vertskapsrolle med faglig ledelse på relevante områder. For å bidra til dette vil det bli gjort endringer i organisering og drift av forskningsvirksomheten i Ny-Ålesund, sier Anundsen.