Historisk arkiv

Forbud om bygging av gangbru ved PST

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I Kongen i statsråd i dag ble det fattet vedtak om forbud mot å bygge en planlagt gangbro over Kristoffer Aamots gate i Oslo kommune ved Politiets sikkerhetstjeneste.

– Vedtaket er fattet fordi en gangbro vil medføre en uakseptabel risiko for Politiets sikkerhetstjeneste. En gangbru vil gi økt sårbarhet ved at den kan benyttes som plattform for spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger mot PST, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Dette er både PSTs og fagmyndigheten Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) vurdering, Det er ikke i dag mulig å iverksette tiltak som vil kunne redusere risikoen til et akseptabelt nivå ved en bygging av gangbrua.

– Jeg har forståelse for at beboere og kommunen ønsker denne brua for å gjøre adkomsten mellom Nydalen og Lillohøyden enklere. Men hensynet til sikkerheten for PST må veie tyngst i denne saken. 

Justis- og beredskapsdepartementet er i vedtaket gitt fullmakt til å oppheve byggeforbudet dersom PST flytter ut av lokalene, eller behovet for forbudet av andre grunner bortfaller.

Vedtaket er fattet med hjemmel i sikkerhetsloven § 5 a. Bestemmelsen gir Kongen i statsråd hjemmel til å fatte nødvendige vedtak for å hindre en planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført. Et slik vedtak kan fattes uten hensyn til begrensningene i forvaltningsloven § 35, og uavhengig av om aktiviteten er tillatt etter annen lov eller annet vedtak.