Historisk arkiv

Endringer i straffeloven – vil skjerpe straff for skyting mot politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil skjerpe straffen for å skyte mot politiet. Forslaget til endring i straffeloven sendes om kort tid på høring.

Strafferammen for å skyte mot politiet er i dag fengsel inntil tre år, hvis ikke handlingen regnes som forsøk på drap. Strafferammen foreslås utvidet til ti år, med en minstestraff på tre år.  

– Vi ser av utviklingen i våre naboland at kriminelle bevæpner seg i større grad. Da kan vi ikke sitte i Norge og tro at det er en utvikling som ikke kan ramme oss. Derfor ønsker vi å øke straffene for kriminelle som løsner skudd mot politiet, både gjennom å heve strafferammen til ti år, men også ved å innføre en minstestraff på tre år, sier Tor Mikkel Wara (FrP).

Det sendes også på høring forslag om et straffebud som rammer den som fratar et tjenestevåpen fra politiet. En slik handling er alvorlig og kan ha stort skadepotensiale, men vil i dag ikke nødvendigvis rammes av andre straffebud.

Justis- og beredskapsdepartementet vil om kort tid sende forslagene på høring.