Forsiden

Historisk arkiv

Legger frem ny handlingsplan mot voldtekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I dag legger regjeringen frem sin nye handlingsplan mot voldtekt. Planen favner bredt og inneholder tiltak rettet mot blant annet grunnskolen, videregående utdanning, helse- og omsorgtjenestene, politi og rettsapparat.

– Voldtekt er en grov kriminell handling som påfører offeret store skader. Det er også en forbrytelse som bidrar til å bryte ned samfunnet. Regjeringen prioriterer arbeidet med å bekjempe voldtekt, sammen med andre seksualforbrytelser, sier fungerende justis- og innvandringsminister Jon Georg Dale (FrP).

Tiltakene i handlingsplanen fordeler seg på fem innsatsområder: Målrettet forebygging, styrket hjelpetilbud etter voldtekt, bedre oppfølging av gjerningspersonene, styrket etterforskning og behandling i rettsapparat, samt mer kunnskap og kompetanse.

– Voldtekt er en del av et større folkehelseproblem og må bekjempes med en helhetlig og offensiv politikk. Derfor styrker vi, og gjennomfører en kvalitetsreform i politiet, samtidig som vi prioriterer å løfte hjelpeapparatet for ofrene, sier Dale.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress sin undersøkelse fra 2014 viser at 9,4 prosent av kvinner og 1,1 prosent av menn oppgir å ha blitt voldtatt i løpet av livet. Halvparten av kvinnene som rapporterte om voldtekt ble voldtatt før fylte 18 år.

I 2018 ble det politianmeldt 1 758 voldtekter i Norge. Kun ti prosent av kvinnene som i undersøkelsen oppga å ha blitt utsatt for voldtekt hadde anmeldt overgrepet til politiet.

Last ned

Handlingsplan mot voldtekt 2019–2022 (PDF) 
 

FAKTA

Handlingsplan mot voldtekt 2019–2022

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Handlingsplanen har fem innsatsområder med til sammen 33 ulike tiltak.

  • Innsatsområde 1: Målrettet forebygging
  • Innsatsområde 2: Hjelpetilbud etter voldtekt
  • Innsatsområde 3: Oppfølging av gjerningspersonene
  • Innsatsområde 4: Etterforskning og behandling i rettsapparat
  • Innsatsområde 5: Kunnskap og kompetanse

Politidirektoratet vil få ansvar for å koordinere arbeidet med oppfølging av planen og rapportering på oppnådde resultater.

Hvert departement har ansvar for å gjennomføre tiltak innenfor eget ansvarsområde.