Historisk arkiv

Ny forskningsrapport om bruk av besøksforbud i saker om vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt en forskningsrapport fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA om besøksforbud. Rapporten viser at det er utfordringer knyttet til praktisering og håndheving av denne ordningen.

Rapporten viser at besøksforbud er godt etablert som et forebyggende beskyttelsestiltak i norsk rett. Den peker imidlertid på utfordringer knyttet til praktisering av ordningen, bl.a. er terskelen for å ilegge et besøksforbud høy. Regjeringens ambisjon er at ofre for vold og trusler i nære relasjoner skal gis større frihet og oppleve en trygg hverdag uansett hvor de bor i landet.

– Sikkerheten til den som er utsatt for vold eller trusler må bli bedre. Offeret er den som skal være i fokus, ikke overgriperen. Derfor er det en selvfølge at det er trusselutøver som skal ilegges begrensninger, ikke offeret, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Rapporten blir nå oversendt Politidirektoratet og Riksadvokaten.

– Jeg legger til grunn at Politidirektoratet og Riksadvokaten følger opp rapporten i sitt videre arbeid, sier Wara.

– Regjeringen fører en helhetlig og offensiv politikk og prioriterer arbeidet med å bekjempe vold i nære relasjoner. Denne rapporten gir et svært godt grunnlag for å videreutvikle innsatsen vår, og skal sees i sammenheng med evalueringen av kontaktforbud med elektronisk kontroll/omvendt voldsalarm som vi nå går i gang med.

Rapport: Besøksforbud – straffeprosessloven § 222a – En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nær relasjoner