Historisk arkiv

Nye nemndmedlemmer til UNE

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har oppnevnt nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda for 2021-2024 etter forslag fra Norges Juristforbund, Samfunnsviterne, fylkesmennene og organisasjoner som arbeider på flyktning- asyl eller innvandringsområdet.

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevner hvert fjerde år nye nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) etter forslag fra fylkesmennene, Norges Juristforbund, Samfunnsviterne og en rekke humanitære organisasjoner som arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandringsområdet. Fristen for å foreslå kandidater var 15. september 2020, og departementet mottok 370 forslag til nye nemndmedlemmer.  De foreslåtte kandidatene ble offentliggjort i oktober 2020.

Stortinget behandlet reglene om oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda i mai i år. Det ble ikke gjort noen endringer i prinsippet om at det fortsatt skal gjelde en lekmannsordning. Det ble imidlertid gjort enkelte endringer i hvem som kan oppnevnes som nemndmedlem. Ansatte i departementene og praktiserende advokater og advokatfullmektiger kan ikke bli nemndmedlem. I tillegg er det nå et krav at nemndmedlemmene har tilstrekkelig norskkunnskaper og for øvrig er personlig egnet til oppgaven. Dette er tilsvarende krav som stilles til meddommere i domstolene.

Med utgangspunkt i de innkomne forslagen har departementet oppnevnt 323 nye nemndmedlemmer. Av disse er 17 også oppnevnt til å sitte i stornemnd. Oppnevningen er gjort på bakgrunn av kravene til nemndmedlemmer i utlendingsloven § 77, samt likestillings- og diskrimineringslovens krav til representasjonen av hvert kjønn i offentlige utvalg. For øvrig er det ved oppnevningen sett hen til fordelingen av medlemmer som henholdsvis er foreslått av de humanitære organisasjonene og de øvrige forslagsstillerne, i tillegg til geografisk spredning blant medlemmene.

Nemndmedlemmene deltar i avgjørelsen av klagesaker som behandles i nemndmøter i UNE. Saker som behandles i nemndmøter er saker som inneholder vesentlige tvilsspørsmål. I tillegg til en fast ansatt nemndleder deltar to nemndmedlemmer i møtet; ett nemndmedlem som er oppnevnt etter forslag fra fylkesmennene, Juristforbundet eller Samfunnsviterne, og ett nemndmedlem som er oppnevnt etter forslag fra en humanitær organisasjon.  I stornemnd vil det være fire nemndmedlemmer; to foreslått av humanitære organisasjoner og to av de øvrige nevnte. Nemndmedlemmene skal opptre uavhengige og uten bindinger til den aktøren som har foreslått dem.

De nye nemndmedlemmene oppnevnes for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. En oversikt over nemndmedlemmene for perioden vil være også tilgjengelig på Utlendingsnemndas egen hjemmeside https://www.une.no/ fra 1. januar 2021.

Nemndmedlemmer UNE 2021_2024 (PDF)