Historisk arkiv

Regjeringen styrker beredskapen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Koronapandemien påvirker risikobildet i det norske samfunnet. Regjeringen styrker derfor nå beredskapen for å håndtere koronasituasjonen.

– Som følge av den ekstraordinære situasjonen setter vi nå inn tiltak for å styrke beredskapen slik at politiet og andre sentrale aktører kan ivareta sine samfunnsoppgaver, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Politiet har sentrale beredskapsoppgaver og vil i tiden fremover ha en viktig rolle i å følge opp tiltak for å hindre smittespredning. Gjennom å bevilge 232 millioner kroner skal det rekrutteres inntil 400 personer som skal settes inn i aktiv polititjeneste. Personene som ansettes har fullført politiutdannelse, men arbeider ikke i dag i politiet. Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for forlengelse på inntil ett år.

Behovet for å ansette flere politiutdannede, og karantener og sykefravær hos andre samfunnskritiske virksomheter, medfører økt behov for hasteklareringer av personell. For å avhjelpe situasjonen styrker regjeringen Sivil klareringsmyndighet med 7 millioner kroner.

– Vi ser tilfeller der kriminelle og andre aktører utnytter koronasituasjonen til bl.a. svindelforsøk. Regjeringen bevilger 5 millioner kroner til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for å styrke varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI) ved å anskaffe flere VDI-sensorer til samfunnskritiske sektorer og virksomheter. I denne tiden hvor vi i stor grad jobber på hjemmekontorløsninger, er det viktig at både næringslivet og arbeidstakere har økt årvåkenhet for digital sikkerhet, sier Mæland.

Over hele landet bistår frivillige organisasjoner helsetjenesten og kommunene med oppdrag knyttet til håndteringen av Koronapandemien. I tillegg håndterer organisasjonene sin ordinære virksomhet, samtidig som de opplever sviktende inntekter. For å understøtte arbeidet til de frivillige organisasjonene foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 10 millioner kroner.  

Svalbard og Longyearbyen rammes hardt av den krisen vi nå står i. Regjeringen følger situasjonen tett, og Justis- og beredskapsdepartementet holder tett kontakt med Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre. Fredag 20. mars varslet justis- og beredskapsministeren at departementet arbeider med en tidsbegrenset tilskuddsordning for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som ikke omfattes av nasjonale stønadsordninger.

Det settes nå av 7 millioner kroner for å etablere en slik midlertidig tilskuddsordning. Ordningen vil baseres på sosialhjelpssatser, administreres av Longyearbyen lokalstyre og vil kun gjelde frem til 20. juni 2020. Ordningen vil også være en oppfølgning av at Stortinget 19. mars fattet anmodningsvedtak om at regjeringen bes utarbeide en tidsavgrenset krisepakke for Svalbard på grunn av konsekvensene koronaviruset har hatt og vil få for Longyearbyen.

– I tillegg til disse tiltakene har en rekke departementer under utarbeidelse forskrifter som er hjemlet i den nye koronaloven. Vi vil gi en oversikt over disse etter hvert som de blir vedtatt og trer i kraft, sier Mæland.