Historisk arkiv

Høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å forlenge midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Forslaget er nå sendt på høring. Loven gjelder i utgangspunktet frem til 1. juni 2021, og foreslås nå forlenget til 31. desember 2021. Departementet foreslår også å forlenge reglene i utlendingsloven om særlige saksbehandlingsregler for Utlendingsnemnda (UNE) i forbindelse med utbruddet av covid-19.

Formålet med innreiserestriksjonene er å begrense retten til innreise for utlendinger som ellers vil ha lovlig adgang til å reise inn til Norge, når det er nødvendig for å trygge folkehelsen ved utbruddet av covid-19. Koronaviruset er fremdeles en trussel mot folkehelsen, og vil være det frem til det er tilstrekkelig immunitet i befolkningen eller det foreligger en vaksine.

Det er usikkert hvor langvarig behovet vil være for bruk av innreiserestriksjoner knyttet til covid-19-pandemien. Det er ikke gitt at vi skal ha innreiserestriksjoner helt frem til desember 2021. Varigheten av innreiserestriksjonene må vurderes fortløpende, i tråd med smitteutviklingen. Innreiserestriksjonene kan derfor bli avviklet tidligere dersom situasjonen tilsier det. Regjeringen har fortløpende vurdert og innført lempinger og innstramninger i regelverket siden innreiserestriksjonene ble innført. Det legges opp til å fortsette med dette, som ledd i en gradvis og kontrollert gjenåpning.

UNE har, med dagens midlertidige regler, mulighet til å gjennomføre et nemndmøte som fjernmøte, ved at klageren deltar i møtet digitalt uten å være fysisk til stede. UNE kan også avgrense klagerens muntlige forklaring i møtet til det som er sentralt for saken. Formålet med reglene er å gi UNE en mulighet til å gjennomføre nemndmøter som ellers kunne blitt utsatt som følge av smittesituasjonen. Hovedregelen er at nemndmøter skal gjennomføres på ordinær måte. De midlertidige reglene kan bare benyttes i den grad det er nødvendig av hensyn til smittevern, og klagerens rettssikkerhet ivaretas tilstrekkelig. Departementet foreslår å forlenge disse reglene frem til 31. desember 2021.