Historisk arkiv

Midlertidig bevæpning forlenges

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Politidirektoratet (POD) anmodet 17. februar Justis- og beredskapsdepartementet om forlengelse av den midlertidige bevæpningen, og vurderer fortsatt situasjonen slik at det er behov for nasjonal bevæpning med bakgrunn i den skjerpede terrortrusselen fra ekstrem islamisme. Departementet samtykker i forlengelse i åtte uker regnet fra og med 6. mars.

Midlertidig bevæpning kan bare besluttes når det anses nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse handlinger som vil være særlig farlige for liv og helse eller viktige samfunnsfunksjoner.

– Norsk politi skal som hovedregel være ubevæpnet. Dersom direktoratet ser behov for ny forlengelse av den midlertidige bevæpningen, er det  viktig at direktoratet gjør ytterligere vurderinger av om andre tiltak kan være tilstrekkelige for å møte den skjerpede trusselsituasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.