Historisk arkiv

Vurderer lovendringer om sovevoldtekter og andre seksuelle krenkelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen skal gjennomgå straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser, og særlig voldtekt, med tanke på endringer.

–Over ni prosent av alle kvinner blir utsatt for voldtekt minst en gang i livet, halvparten før de fyller 18 år. Vi må gjøre alt vi kan for at færre blir utsatt for dette. Regjeringen kommer med en handlingsplan mot voldtekt, og allerede nå vurderer vi lovendringer, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Vurderingene vil bli gjort av Straffelovrådet, som blant annet skal se på om Norge bør innføre en samtykkebasert voldtekstlovgivning, hvor manglende samtykke til seksuell omgang utgjør det sentrale vilkåret for straff.

–Flere kvinner har stått frem med historier hvor mannen gjennomfører samleie selv hun ikke vil. Selv om mannen ikke fysisk eller med tvang gjennomfører samleiet så oppleves det som en voldtekt og det er denne gråsoneproblematikken Straffelovrådet skal se på nå, sier Monica Mæland.

Debatten om hvor grensen for straff skal gå har pågått i flere år. Flere andre land har lagt større vekt på manglende samtykke ved utformingen av lovgivningen. Sverige, Danmark og Tyskland har innført ulike varianter av en samtykkebasert voldtektsdefinisjon.

-Vi tror vi har et regelverk som dekker de fleste situasjoner, men vi må likevel se om det er tilstrekkelig eller om det har mangler, og se om det er slik at to veldig like hendelser straffes ulikt, sier Mæland.

I dag kan man bli straffet med fengsel i inntil 21 år hvis man skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller hvis personen er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen.

Straffelovrådets arbeid skal ikke begrenses kun til bestemmelsene om voldtekt. Reglene om voldtekt inngår i et system av flere regler om seksuelle krenkelser, som samlet sett skal gi den enkelte beskyttelse mot seksuelle overgrep.

Rådet skal identifisere eventuelle mangler ved gjeldende regulering og foreslå endringer som gir en mer hensiktsmessig utforming av de enkelte bestemmelsene, og en mer treffende avgrensning mellom de ulike straffebudene om seksuelle krenkelser.

Rådet skal se hen til den utviklingen som har vært internasjonalt, herunder i de nordiske landene, i retning av å tillegge manglende samtykke større vekt ved utformingen av definisjonen av voldtekt. Straffelovrådet skal også vurdere alternativer til en samtykkebasert voldtektsdefinisjon.  

Straffelovrådet skal levere utredningen sin innen 15. desember 2022.