Historisk arkiv

Sømløse tjenester for kunnskapssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Digitaliseringen skaper helt nye muligheter for å tilby innbyggerne bedre tjenester. Mulighetene, og utfordringene, er spesielt store når det gjelder å skape sammenheng mellom tjenestene slik at borgerne opplever at det ene offentlige organet fortsetter der det andre slutter. En arbeidsgruppe har sett på hvordan dette kan forbedres i kunnskapssektoren.

Åtte av direktoratene i kunnskapssektoren jobber sammen i en faggruppe for tjenestekjeder for å se på forbedringspunkter i de digitale tjenestene i et brukerperspektiv.

Faggruppen har sett på ulike tjenester elever må forholde seg til i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole, gjennom ulike løp i gjennomføringen av videregående og deretter opptaket til høyere utdanning.

– Gruppen foreslår spennende forbedringer, og jeg merker meg at løsningene ikke alltid er store, kompliserte og dyre satsinger. Det kan også handle om bedre koordinering og samarbeid mellom virksomhetene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Blant områdene som er satt under lupen er ordningen med utstyrsstipend i videregående skole, utveksling på videregående nivå og krav til dokumentasjon for elever og studenter. Her har gruppen kartlagt dagens løsninger, vurdert ulike utfordringer og foreslått mulige løsninger som vil gi elevene en bedre samlet opplevelse.

– Løsningene er til for brukerne. Det er derfor viktig at vi får konkrete forslag til hva som kan forbedres. Gode digitale tjenester vil også bidra til å redusere kostnader, for eksempel ved at det gjøres færre feil og at det blir mindre behov for manuelle løsninger, tilføyer forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Kunnskapsdepartementet er opptatt av å styrke samarbeidet og koordineringen i sektoren og arbeider blant annet med utvikling av en «konsernmodell» for hvordan virksomhetene og departementet arbeider. Ett av målene er styrket brukerorientering, noe som krever mer samarbeid og deling på tvers. Faggruppen for tjenestekjeder er ett av flere tiltak som bygger opp under denne modellen.

Arbeidet ledes av Kunnskapsdepartementets knutepunkt for digitalisering.