Historisk arkiv

NOU 2016 : 14

De faglig sterke elevene må få bedre undervisning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Alle elever skal få faglige utfordringer på skolen, også de som er faglig sterke, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. I dag fikk han rapporten som viser at skolene må bli bedre til å tilpasse opplæringen for høytpresterende elever.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mottok utredningen om elever med stort læringspotensial fra leder av utvalget, utdanningsdirektør i Drammen kommune, Jan Sivert Jøsendal.

Jøsendalutvalget la i dag frem sin utredning om elever som presterer på høyt faglig nivå, har spesielle talent eller har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene.

Utvalget er tydelig på at vi har elever som ikke får opplæring som gjør det mulig for dem å realisere sitt læringspotensial. Skolene utnytter ikke handlingsrommet de har for å tilpasse og organisere undervisningen.

– Dette må vi ta på alvor. Samtidig er det er positivt at utvalget peker på at mye ligger til rette for bedre læring for denne elevgruppen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er Jan Sivert Jøsendal, utdanningsdirektør i Drammen kommune, som har ledet utvalget.

– Utvalget har gjort et solid og godt arbeid. Nå ser jeg frem til å sette meg grundig inn i forslagene utvalget har kommet med, sier kunnskapsministeren.

Lærernes kompetanse er viktigst

Utvalget mener det viktigste er at lærerne har kompetanse til å variere undervisningen, og at de har god relasjon med den enkelte elev. Utvalget presiserer at prinsipper for god undervisning også gjelder denne elevgruppen, men at det er noen faktorer som er spesielt viktige for elever med stort læringspotensial.

Utvalget peker på at mye ligger til rette for god læring for alle elever, men at det er behov for mer kompetanse om og anerkjennelse av elever med stort læringspotensial.

NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Mandat og sammensetning.

Kunnskapssenter for utdanning har laget en rapport med en forskningsoppsummering om evnerike elever og elever med stort læringspotensial.

Fakta om Jøsendalutvalget

  • Jøsendaltvalget ble nedsatt av regjeringen 18. september 2015.
  • Utvalget skulle vurdere forutsetninger, og foreslå konkrete tiltak, for at flere elever skal prestere på høyt og avansert nivå i grunnopplæringen og for at høyt presterende elever skal få et bedre skoletilbud.
  • Elever som lærer raskere, eller som har potensial til å lære raskere enn sine medelever, utgjør mellom 10 til 15 prosent av alle elever i grunnskole og videregående opplæring. Dette tilsvarer mellom 85 000 og 130 000 elever inkludert lærlinger.
  • Utvalget anbefaler en rekke tiltak som til sammen har som mål å gi elever med stort læringspotensial et bedre skoletilbud. Tiltakene er knyttet til rammebetingelser, kunnskap, forskning og utdanning og til kompetanse og undervisningspraksis. Se tiltakene.

Se pressekonferansen:

Nett-tv Korleis skal elevar med stort læringspotensial få eit betre skoletilbod?

Se sendingen her

Se sendingen her