Historisk arkiv

Vil ha bred involvering i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker bred involvering og medvirkning i arbeidet med å videreutvikle elevundersøkelsen, nasjonale prøver og andre verktøy og ressurser i lys av de nye læreplanene. Nå er en ny strategi som viser fremdriftsplanen klar.

I 2020 fikk skolen nye læreplaner og nytt innhold. Derfor må verktøyene som skal brukes til å utvikle kvaliteten i skolen fornyes og tilpasses til det nye innholdet.

– Arbeidet med kvalitetsutvikling skal styrke elevenes trivsel, læring og utvikling. Skal vi lykkes, er det viktig at vi får frem ulike synspunkter om hvordan framtidens prøver og verktøy skal se ut. Derfor skal vi bruke god tid. Strategien viser hvordan vi legger til rette for involvering og medvirkning, og hvilke milepæler som skal nås i tiden fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Melby (V).

Arbeidet med strategien startet denne våren.

– Vi vil være helt åpne om hvilke vurderinger vi gjør og når beslutninger skal tas, slik at alle parter vet hva de har å forholde seg til. Jeg håper strategien blir et godt arbeidsdokument som gjør det enklere for alle å bidra med sine innspill, sier Melby. 

Understreker dialog

Strategien er utviklet av Kunnskapsdepartementet med innspill fra partene i referansegruppen for fagfornyelsen. Den beskriver formål og rammer, synliggjør ulike roller og ansvar, og understreker behovet for samarbeid og tillit for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Før viktige beslutninger eller veivalg tas, vil sentrale aktører i sektor og relevante fagmiljøer involveres, for eksempel gjennom brede høringer, høringskonferanser og referansegrupper.

Strategien understreker også at skolens brede formål og doble oppdrag om danning og utdanning må ligge til grunn for arbeidet med kvalitetsutvikling i opplæringen. Det har vært mye fokus på arbeidet med prøvene, men dette utgjør en mindre del av det større arbeidet med kvalitetsutvikling.

Tidsplan for videreutvikling

Strategien gir i tillegg oversikt over tidsplaner og status for de ulike prosessene som er satt i gang. Det legges for eksempel opp til en tidsplan for videreutvikling av nye prøver, der høsten 2021 settes av til utredninger og dialog med partene, og beslutninger om prøvenes innretning legges til våren 2022. Tidsplanen legger opp til at gjennomgangen med kvalitetsutviklingssystemet er ferdig i 2026.

Les mer i Strategi for kvalitetsutvikling i skolen i lys av fagfornyelsen.

Les mer om Fagfornyelsen og om læreplanene som ble innført i 2020