Historisk arkiv

Norge vil bidra til bevaring av Perus Amazonas-regnskog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Norge, Tyskland og Peru signerte i dag en intensjonsavtale om klima- og skogsamarbeid. Peru vil innføre umiddelbare og ambisiøse tiltak for å redusere avskoging, gjøre skog- og landbrukssektoren klimanøytral innen 2021, og anerkjenne urfolks krav til millioner av hektar med skogområder.

Statsminister Erna Solberg og president Ollanta Humala fra Peru deltok på signeringen av avtalen under klimatoppmøtet i New York.

- Perus skoger er viktige i det globale arbeidet for å unngå skadelige klimaendringer. Skogen er hjemmet til mange urfolksgrupper og inneholder et høyt antall unike dyre- og plantearter. Avtalen vi har signert i dag er med andre ord viktig for klima, mennesker og naturmangfold, sa statsminister Erna Solberg.

Økende avskoging

Avskogingstakten i Peru er i dag relativt lav, men skaper klimagassutslipp på omlag 71 millioner tonn CO2 hvert år. Dette er nær halvannen gang Norges årlige utslipp.

Imidlertid øker avskogingen i Peru raskt, på grunn av press fra landbruk, gruvedrift, oljeindustri og infrastrukturprosjekter. Det er viktig å bidra til å snu denne trenden før avskogingen øker ytterligere. Samarbeidet skal også bidra til å forhindre at skogen i Peru kommer under ytterligere press når nabolandet Brasil nå lykkes i å redusere sin avskoging.

I intensjonsavtalen med Norge og Tyskland lover Peru å gjennomføre en rekke ambisiøse og viktige tiltak for å redusere avskogingen. De skal blant annet:

 • Stanse konvertering av viktige skogområder til landbruk
 • Gi urfolk eierskap til minst 5 millioner hektar nye områder
 • Gjennomføre viktige programmer for å formalisere bruksområder for ulike skogområder
 • Etablere samarbeid med private selskaper som har forpliktet seg til avskogingsfri produksjon
 • Arbeide for å redusere avskogingen fra lovlig og ulovlig hogst og gruvevirksomhet og annen ressursutvinning
 • Ivareta urfolks rett til deltakelse, og til fritt, forutgående og informert samtykke
 • Inkludere nye 2 millioner hektar skog i systemer der urfolk betales for skogbevaring
 • Sette opp gode systemer for å måle og rapportere på redusert avskoging, samt sikre at sosiale og miljømessige hensyn ivaretas

Inntil 1.8 milliarder kroner

Norge på sin side lover å betale for resultater. Inntil 300 millioner norske kroner kan tilfalle Peru før 2017 hvis Peru innfører tiltakene de har lovet.  

Fra 2017 betales det kun for reduserte klimagassutslipp med inntil 1,5 millioner kroner. Tyskland, som allerede har samarbeid med Peru innen viktige klima- og skogtiltak, lover å videreføre sin støtte, samt å vurdere ytterligere støtte hvis Peru oppfyller sine løfter.

Fakta: Perus Amazonas

 • Peru er verdens femte største regnskogland, og har verdens fjerde største karbonlager i tropisk skog.
 • I Perus Amazonas lever nesten fire millioner mennesker. 350.000 av disse er urfolk, fordelt på mer enn 65 ulike etniske grupper, deriblant urfolk som lever i isolasjon.
 • Perus skoger er blant de best bevarte og biomangfoldsrike i verden, med en rekke utrydningstruede arter. Spesielt i fjellskråningene ned fra Andesfjellene mot Amazonasbassenget finnes et rikt og unikt biologisk mangfold,
 • Amazonas er verdens største regnskogsområde, og må bevares slik at det beholder evnen til å bevare et svært rikt artsmangfold, og gi regional vannforsyning og andre økosystemtjenester.

Les også