Historisk arkiv

Departementet oppnevner nye rovviltnemnder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer fra fylkestingene til de regionale rovviltnemndene. De nye rovviltnemndene vil tre i funksjon fra 1. januar 2016.

Norge er delt opp i åtte forvaltningsregioner for rovvilt. Hver region har sin regionale rovviltnemnd som har et hovedansvar for forvaltningen av rovvilt innenfor sin region. Rovviltnemnden er et statlig viltorgan som skal utøve Stortingets og regjeringens føringer i rovviltpolitikken. Nemndene er underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og organisasjonsmyndighet.

 - Rovviltnemndene skal jobbe for å oppfylle den todelte målsettingen om å sikre både levedyktige bestander av rovvilt og beitenæring i Norge, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

- Dette er en krevende oppgave. Jeg er opptatt av at nemndene skal ha god kontakt med alle berørte interesser, sier han. 

Klima- og miljødepartementet har nå oppnevnt nye medlemmer og varamedlemmer til rovviltnemndene. Oppnevningsperioden for disse medlemmene følger valgperioden for kommuner og fylkesting. Når det gjelder oppnevningsperioden for samiske medlemmer, følger den valgperioden for Sametinget. Nyoppnevning av disse vil derfor skje først etter valget i 2017. 

Rovviltnemndene skal ha hovedansvaret for å iverksette tiltak i forhold til vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region. De skal utarbeide regionale forvaltningsplaner for sin region og legge til rette for en tydelig soneforvaltningen som skiller beitedyr og rovvilt i tid og rom. 

- Det er rom for å føre en tydeligere soneforvaltning enn i dag, sier Helgesen.

- Jeg ønsker en tett dialog med de regionale rovviltnemndene og vil følge opp dette overfor dem. Jeg ønsker de nye nemndene lykke til i sitt arbeid, sier han. 

De nye rovviltnemndene vil tre i kraft 1. januar 2016. Når det gjelder medlemmer og varamedlemmer til rovviltnemnda i forvaltningsregion 4 (Oslo, Akershus og Østfold), vil disse bli oppnevnt i januar 2016.

Nye rovviltnemnder:

Oppnevning av medlemmer fra fylkestinget til rovviltnemnda i forvaltningsregion 1 etter kommune- og fylkestingvalget 2015.

Oppnevning av medlemmer fra fylkestinget til rovviltnemnda i forvaltningsregion 2 etter kommune- og fylkestingvalget 2015.

Oppnevning av medlemmer fra fylkestinget til rovviltnemnda i forvaltningsregion 3 etter kommune- og fylkestingvalget 2015.

Oppnevning av medlemmer fra fylkestinget til rovviltnemnda i forvaltningsregion 5 etter kommune- og fylkestingvalget 2015.

Oppnevning av medlemmer fra fylkestinget til rovviltnemnda i forvaltningsregion 6 etter kommune- og fylkestingvalget 2015.

Oppnevning av medlemmer fra fylkestinget til rovviltnemnda i forvaltningsregion 7 etter kommune- og fylkestingvalget 2015.

Oppnevning av medlemmer fra fylkestinget til rovviltnemnda i forvaltningsregion 8 etter kommune- og fylkestingvalget 2015.