Forsiden

Historisk arkiv

Fakta om juridiske vurderinger i ulvesaken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har foretatt meget grundige vurderinger av saken om felling av ulv i fire konkrete revir i Hedmark. Regjeringens utgangspunkt var og er å følge opp både Stortingets bestandsmål og Stortingets krav om en forvaltning i tråd med naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

I denne konkrete klagesaken forelå faglige vurderinger fra embetsverkene i Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet med ulike vurderinger og ulik konklusjon. I tillegg forelå Miljødirektoratets faglige tilrådning og rovviltnemndenes vedtak. På grunn av den faglige uenigheten valgte regjeringen, da saken ble behandlet politisk, å forelegge saken for Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling. Formålet var å få en grundig juridisk vurdering og et sikkert grunnlag for vedtaket som skulle fattes.

Lovavdelingen fikk oversendt følgende dokumenter:

Dokumentene fra Miljødirektoratet og rovviltnemndene har vært offentlige tidligere. De faglige vurderingene fra departementene ble offentliggjort samtidig med vurderingen fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling 20. desember 2016.

Lovavdelingen konkluderte, på bakgrunn av materialet som ble stilt til disposisjon, med at det hverken er hjemmel i naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i disse fire revirene.

 

Tidslinjene i klagesakene

Utenfor ulvesonen:

 • 21. juni: Vedtak av nemndene i region 4 og 5 om felling av 13 ulver utenfor ulvesonen, inkl. Osdalsreviret
 • 16. august: Nemndenes forberedende klagehandling for Klima- og miljødepartementet
 • 15. september: Miljødirektoratets faglige tilrådning
 • 27. september: Klima- og miljødepartementets klagevedtak om uttak av inntil 5 ulver utenfor ulvesonen. Behandlingen av Osdalsreviret ble utsatt. 

Innenfor ulvesonen:

 • 21. september: Vedtak i nemndene i region 4 og 5 om felling av inntil 24 ulver i ulvesonen
 • 31. oktober: Nemndenes forberedende klagehandling for Klima- og miljødepartementet
 • 25. november: Miljødirektoratets faglige tilrådning
 • 9. desember: Bestilling til Lovavdelingen
 • 15. desember: Svar fra Lovavdelingen
 • 20. desember: Klima- og miljødepartementets klagevedtak om ikke å åpne for uttak av inntil 32 ulver, inkl. Osdalsreviret.
 • 22. desember: Brev fra klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Stortinget