Historisk arkiv

Nye fiskeregler for Tanavassdraget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Det er fastsatt tre nye forskrifter om regulering av fisket for grenseelvstrekningen, nedre norske del og de norske sidevassdragene i Tanavassdraget. Forskriftene følger opp den nye avtalen mellom Norge og Finland.

Forskriftene ble fastsatt av Kongen i statsråd i dag.

Forslag til forskrifter var på høring fra desember 2016 til mars 2017, og det var konsultasjoner med Tanavassdragets fiskeforvaltning i månedsskiftet april/mai 2017. Høringen, og særlig konsultasjonen med Tanavassdragets fiskeforvaltning, har ført til flere endringer i forskriftene.  Her følger noen sentrale nye bestemmelser:

Fastboende stangfiskere

På grenseelvstrekningen og i nedre norske del av elva er fiskesesongen for fastboende stangfiskere fra 1. juni til 20. august. Unntatt er strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Langnes der fisket starter 15. juli. Tanavassdragets fiskeforvaltning kan forlenge fisketiden etter sjøørret i dette området. I de norske sidevassdragene er fiskesesongen fra 1. juni til 10. august, med unntak for Buolbmátjohka og Váljohka der fisket kan foregå til 31. august.

Garnfiske

Alt garnfiske kan starte 1. juni.

Fiske med drivgarn er tillatt i perioden 1. juni til 15. juni, fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18.

Fiske med settegarn er tillatt i perioden 1. juni til 31. juli. I Anárjohka er fisket tillatt til og med 12. august for de som bor langs denne elva og har fisket der i fiskesesongene 2013 til 2015. Fra og med 1. juni til og med 15. juli, samt i Anárjohka fra og med 1. august til og med 12. august, er fiske med settegarn tillatt fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. Fra 16. juli til 31. juli er fiske med settegarn tillatt fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18.

Fiske med stengsel er tillatt i perioden 1. juni til 31. juli.  Fra 1. juni til 15. juni er fisket tillatt fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. Fra 16. juni til 31. juli er fisket tillatt fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. Maskevidden for ledegarn for stengsler skal være på minimum 58 mm. På grenseelvstrekningen vil dette i første omgang bli gjennomført som en unntaksordning for 2017.

Ved fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med drivgarn, settegarn eller stengsel, kan den enkelte fiskerettshaver bare bruke ett redskap om gangen.

Tilreisende fiskere

Fiskesesongen for tilreisende fiskere er fra 10. juni til 10. august på grenseelvstrekningen og i nedre norske del. Sidevassdragene har ulike fisketider tilpasset de ulike vassdragene. På grenseelvstrekningen er det totale antallet døgnfiskekort for tilreisende fiskere begrenset til 22000. På norsk side kan det selges inntil 11 000 døgnkort på denne strekningen. Kortene her er fordelt på ulike soner og på ulike tidsrom gjennom fiskesesongen. På den nedre norske delen av elva kan det selges inntil 1 600 døgnfiskekort.

Fangstrapportering

Tilreisende fiskere skal levere fangstoppgave innen første mandag etter at fisket er avsluttet.

Fastboende fiskere skal levere fangstoppgave innen 1. september. På grenseelvstrekningen vil dette i første omgang bli gjennomført som en unntaksordning for 2017.

Salg av fiskekort

Salg av fiskekort til årets sesong åpner i dag, 11. mai, ved midnatt. Tanavassdragets fiskeforvaltning har ansvaret for fiskekortsalget, se nærmere på http://tanafisk.no/.

 

Her kan du lese den kongelige resolusjonen og forskriftene

Lovdata