Historisk arkiv

Samler kunnskap om norsk natur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Gode kartdata er viktig når for eksempel kommuner eller privat næringsliv planlegger tiltak som kan bety inngrep i naturen. Nå er kunnskap om norsk natur samlet på ett sted – i en brukervennlig portal. Det nye nasjonale verktøyet ble lansert i dag.

– Det er viktig å beskytte truet natur, men det er minst like viktig å hindre at vanlig natur blir bygd ned bit for bit. Den nye portalen for Økologisk grunnkart gir oss et nytt og viktig verktøy for å beskytte naturen mot nedbygging,  sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn .

Hvem er portalen for?

Kartportalen er en del av satsningen på å øke kunnskapen om naturen. Den viser stedfestet informasjon om arter, naturtyper og landskap, og miljøvariablene som påvirker disse. Dette er relevant når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet. Spesielt nyttig er det for nettopp planleggere og forvaltere i offentlige institusjoner eller privat næringsliv. Politikere, organisasjoner og innbyggere vil også nå lettere kunne få oversikt over naturverdiene rundt seg.

Rødlistede arter (Artsdatabanken), gyteområder (Fiskeridirektoratet), kalkinnhold i berggrunn (NGU), naturtyper (Miljødirektoratet), nedbørsfelt (NVE) og livsmiljø (NIBIO) er nå tilgjengelig – på ett sted. Flere av kartlagene viser informasjon som ikke tidligere har vært tilgjengelig på denne måten.

–Portalen samler og gjør tilgjengelig kunnskap om naturen som vi trenger når vi skal planlegge inngrep, veibygging, næringsvirksomhet eller vernetiltak. Det er en stor og viktig oppgave som nå er gjennomført, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

 

Åpen og tilgjengelig satsing

Kartportal for økologiske grunnkart er utviklet av Artsdatabanken med god hjelp fra flere samarbeidspartnere.

Åpenhet er vært viktig i dette prosjektet. Ikke bare er all data i portalen åpen for alle, men det er også kildekoden – altså selve programmeringen av portalen.

Satsingen på Økologisk grunnkart startet i 2015 med Stortingsmeldingen Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold. I etterkant av meldingen besluttet Stortinget å sette i gang arbeidet for å øke kunnskapen om forekomsten av arter, naturtyper og landskapstyper.


Slik bruker du portalen

Kart som vises i portalen, er tilgjengelig i den nasjonale kartkatalogen Geonorge. Der finner du "Portal for økologiske grunnkart" som egen emneknagg. Der ligger også mer informasjon om kartene og muligheten til å laste ned kartene til bruk i egne verktøy.

I selve portalen kan du navigere, sortere og se ulike lag. Du finner stedfestet informasjon ved å klikke hvor som helst i kartet eller søke på fylker, kommuner, eiendommer eller i fritekst.

Det ble tidlig laget flere kriterier for hvilke kart som skal være med.  Kartene må vise stedfestet informasjon om arter, naturtyper, landskap eller miljøvariabler. De kartene som har høyest nytteverdi for brukerne, ble prioritert. Kartlagene må ha god nok faglig og geografisk kvalitet, kunne oppgi kilder og tilfredsstille kravene i Geonorge.

 

Stadig flere kartlag

Flere kartlag fra ulike faginstitusjoner og sektormyndigheter kommer i tiden fremover.

Slike kartdata finnes i mange ulike systemer hos ulike fagmiljøer og sektormyndigheter. Noe av det viktigste med den nye portalen er at den skal være ett felles innsyn for alle naturmangfoldtemaene og de kartene som kan være en støtte for disse temaene.

Etter hvert som flere kartlag blir gjort tilgjengelige og lagt til, vil verktøyet bli enda bedre. Artsdatabanken samarbeider med Kartverket slik at også de kommende kartene blir tilgjengelige i Geonorge.

Mange bidragsytere og et omfattende arbeid bak

Direktoratsgruppa for økologisk grunnkart er en rådgivende gruppe, etablert i 2017. Gruppen ledes av Miljødirektoratet og består av flere sektorer. Artsdatabanken deltar i sekretariatet.

Gruppas hovedoppgave er å peke ut kart til portalen etter de fastsatte kriteriene, og å klargjøre hvem som har ansvar for å kvalitetssikre og forvalte kartene. Gruppa er en viktig rådgiver i arbeidet med økologiske grunnkart og bidrar til bedre samordning og dialog på tvers av sektorer om kartlagene i portalen og bruken av disse.